Articles in Taxonomy

Handleiding voor het ontwerpen en aanbrengen van bedekkingen op betonnen brugdekken - OCW Aanbevelingen A 60/87

In deze handleiding wordt een reeks aanbevelingen gegeven voor het ontwerpen van bedekkingen op wegbruggen, het gereedmaken van de grondslag waarop zij rusten (het brugdek), de keuze van de lagen waaruit zij bestaan (afdichtingslaag, beschermingslaag, uitvullaag, toplaag) en de manier waarop zij moeten worden aangebracht. Ook het toebehoren van de rijbaan en de waterverzamelinrichtingen komen ter sprake. Deze aanbevelingen hebben tot doel de prestaties van deze bedekkingen te verbeteren, zowel uit het oogpunt van de bescherming van de brug zelf als uit dat van het gedrag van de bedekkingen onder de gezamenlijke invloed van het verkeer en de milieuomstandigheden, meer bepaald de seizoenschommelingen.

Vervoerseconomie en mobiliteitsbeleid

Inzicht in de basismechanismen van de vervoerseconomie maakt het op termijn mogelijk duurzame vormen van vervoers- en mobiliteitsbeleid te bepalen en toe te passen. Daarbij wordt in twee richtingen gedacht: enerzijds aanwending van economische analyse-instrumenten (tariferingsvraagstuk en investeringskeuze, wijzen van financieren) in de vervoerseconomie; anderzijds onderzoek naar en uitwerken van een samenhangend vervoersbeleid. Hierna worden dan ook de volgende thema’s behandeld.

Vervoerseconomie

Minder hinder bij wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden veroorzaken haast onvermijdelijk hinder voor het verkeer en de aanwonenden. Deze problematiek verdient de volle aandacht in de wegenbouw. Door de juiste factoren te beïnvloeden, kan de hinder namelijk wel degelijk verminderen. Als onpartijdig kenniscentrum werkt het OCW actief mee aan divers onderzoek over dit actuele thema.

Dynamisch mobiliteits- en veiligheidsbeheer ten behoeve van de opstelling van wisselborden in het BHG

De afdeling Mobiliteit – Veiligheid - Wegbeheer werkte samen met adviesbureau EGIS aan een vooronderzoek naar dynamisch mobiliteits- en veiligheidsbeheer om de opstelling van wisselborden in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor te bereiden. Met dergelijke wisselborden kan actuele informatie worden doorgegeven aan de weggebruiker. Deze informatie stelt de automobilist in staat zijn reisgedrag of reisroute aan te passen.

INSIGN – Vademecum bewegwijzering bedrijventerreinen

Chauffeurs verliezen tijd en rijden soms te veel kilometers doordat de bewegwijzering naar en in de bedrijvenzones niet optimaal is. Het project INSIGN reflecteerde vanuit mobiliteitsoogpunt op de problematiek. De aandacht ging specifiek naar de bewegwijzering op de terreinen zelf.

Pagina's