Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Technische afdelingen

Nieuwe fabrikant lichte slagsonde van het OCW

Becker, de fabrikant die de lichte slagsonde van het OCW al een tiental jaar in de handel brengt, geeft de fakkel door aan de bvba Lasertopo en haar zusterbedrijf Topolaser SPRL. Voor ons de gelegenheid om een balans op te maken van bijna een kwarteeuw gebruik van dit apparaat voor metingen in situ.

De lichte slagsonde van het OCW is een dynamisch sondeerapparaat dat het Centrum in 1978 ontwikkelde voor kwalitatief terreinonderzoek. Met dit gemakkelijk te hanteren meetinstrument kan de sterkte van grond in zijn natuurlijke staat worden beoordeeld. De slagsonde bewees algauw dat zij geschikt was om snel het draagvermogen van grondlagen op bouwplaatsen na te gaan.

Principe

De stang van de sonde dringt in de grond door de inslag van een heiblok van 10 kg dat van op 50 cm hoogte vrij naar beneden valt (zie de beschrijving in ref. 1).
De resultaten van de slagsondeerproef worden uitgedrukt in een gemiddelde indringing (in mm) per slag, X, berekend per laag van 10 cm.
De waarden van deze indringing per slag kunnen in de zogenoemde «Hollandse» formule worden ingevoerd om per laag de conusweerstand van de onderzochte grond te bepalen, maar dat is niet de manier om de klassieke resultaten te interpreteren.
Het OCW heeft bij het gebruik van de slagsonde om tijdens het aanvullen van sleuven de verdichting te controleren een statistische relatie bepaald tussen de gemiddelde indringing per slag en de CBRwaarde van fijne grond (van schrale klei tot fijne zandgrond). Deze relatie ziet er als volgt uit:

log (CBR) = - 1,31 log (X) + 2,58

Hieruit kan worden afgeleid dat de indringing per slag, X, niet groter mag zijn dan 20 mm om een CBR-waarde CBR > 7 te krijgen.
Het OCW heeft voorts aangetoond dat er ook voor grovere zandgronden (met CBR-waarden tot 10 %) een correlatie tussen de CBR-waarde en de resultaten van de proef met de slagsonde bestaat:

log (CBR) = -1,41 log (X) + 3,10

Hier mag de indringing per slag, X, niet groter zijn dan 40 mm om een CBR-waarde > 7 te behalen.

Toepassingen

De lichte slagsonde wordt in hoofdzaak gebruikt om in situ de verdichting van aanvullingen en ophogingen te controleren. De proef is trouwens opgenomen in ref. 2 en is, evenals de plaatbelastingsproef, in de standaardbestekken van de drie Gewesten voorgeschreven om het draagvermogen van aanvullingen, ophogingen en baanbedden na te gaan.
Beperkingen aan de gebruiksmogelijkheden van de slagsonde zijn dat:

Bij gebruik van de bovenstaande correlaties dient men bovendien voor ogen te houden dat:

Conclusie

Als apparaat voor snelle, kostenvriendelijke proeven heeft de slagsonde sinds vele jaren haar sporen verdiend. Eenvoud is een van haar grote troeven en staat stevens borg voor de stevigheid van het apparaat. Het is immers vaak op bouwplaatsen te vinden en moet daar op elk moment kunnen worden gebruikt, in soms slechte weersomstandigheden. Door zijn geringe gewicht is het gemakkelijk in de kofferruimte van een auto naar om het even waar mee te nemen.

Literatuur

1. Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, Snelle raming van het draagvermogen van de grond met behulp van een lichte slagsonde type O.C.W. Meetmethode OCW 39/78, OCW, Brussel, 1978.

2. Ministerie van Openbare Werken - Bestuur der Wegen, Dynamische indringing van grond met behulp van de slagsonde type O.C.W. Type-bestek 150, Aflevering Proefmethodes, Proefmethode 50.03, Wegenfonds, Brussel, 1978.

contact
P.Tonné
tel.: 02 766 03 45
fax: 02 767 18 70