Articles in Taxonomy

Over Leefmilieu

Vakgebieden (1)

>>

Leefmilieu is een vakgebied van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW). In deze rubriek worden de volgende (sub)thema’s behandeld:

Nuttige toepassing van gerecyclede en secundaire materialen

Geluidsemissie

Contact: 

Snelle en gevoelige detectiemethode voor teer in te recyclen asfalt

Dit onderzoeksproject, gesubsidieerd door de FOD Economie, KMO, middenstand en energie, werd uitgevoerd gedurende twee biennia.

Nuttige toepassing van gerecyclede en secundaire materialen

Om bij te dragen tot duurzame wegenbouw, helpt het om spaarzaam om te springen met grondstoffen en energie. Als alternatief voor het verbruiken van primaire grondstoffen – die meestal niet hernieuwbaar en dus eindig qua voorraad of beschikbaarheid zijn –, kunnen zogenoemde secundaire grondstoffen worden ingezet. Het gaat hierbij om materialen die al eerder in een infrastructuurwerk of in een industrieel proces of product zijn gebruikt en die op het einde van hun levensduur als een afvalstof worden beschouwd.

Contact: 

De “Statistical Pass-By (SPB)”-methode

Het doel van deze methode is de akoestische kwaliteit van een welbepaald wegdek op een welbepaalde plaats te bepalen. Het OCW voert deze proef uit volgens de bepalingen van de desbetreffende norm ISO 11819-1. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een microfoon die verbonden is met een sonometer en een radartachometer, en worden langs de kant van de weg het maximale geluidsdrukniveau én de snelheid van een groot aantal toevallig voorbijrijdende voertuigen gemeten. Een statistische verwerking van deze resultaten leidt tot de SPB-index (SPBI), die een goede maat is voor de akoestische kwaliteit van het wegdek op de meetplaats – meer bepaald van de invloed van het wegdek op de verkeerslawaaibelasting van de omwonenden. Een volledige beschrijving van de proef is te vinden in OCW-Informatieblad N67 “Statistical Pass-By (SPB)”-methode.

Contact: 

INQUEST (2007-2008)

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Dit is eveneens een klein vervolgproject van het SILVIA-project en werd gefinancierd binnen het 6e kaderprogramma. Uitvoerders waren een consortium van het OCW, DRI en FEHRL. De bedoeling was de kennis over stille wegdekken die in het SILVIA-project was geproduceerd te verspreiden in landen die niet hadden deelgenomen aan SILVIA. Er werd daartoe een reeks eendaagse workshops georganiseerd in een zestal landen (Slovenië, Roemenië, Zwitserland, Ierland, Portugal, Griekenland). Bovendien werd een Europese werkgroep “Akoestische classificatie van wegdekken” gevormd, die een eerste keer vergaderde in Ljubljana in april 2008 en een tweede keer in september 2008 in Kopenhagen.

Contact: 

Pagina's