Articles in Taxonomy

Passief veilige steunconstructies voor weguitrusting

Iets minder van 40 % van het aantal verkeersdoden is het gevolg van aanrijdingen met obstakels langs de kant van de weg. Aanrijdingen met zulke geïsoleerde obstakels zijn ongeveer tweemaal zo dodelijk als gemiddeld en leiden 1,6 maal zoveel als gemiddeld tot ernstige verwondingen. Natuurlijke obstakels (bomen) vertegenwoordigen hierin veruit het grootste aandeel. Daarnaast vallen ook heel wat verkeersdoden te betreuren door aanrijdingen met lichtmasten en andere weguitrusting.

Aanrijdingen met lichtmasten en andere robuuste draagconstructies dragen bij tot iets minder dan 10 % van het totale aantal verkeersdoden. Voor lichtmasten en steunpalen voor verkeerstekens bestaan er echter alternatieven die wat functionaliteit betreft niet moeten onderdoen voor de klassieke starre constructies. Voor de inzittenden van een personenwagen die tegen zo een draagconstructie zou rijden, maakt dit echter een heel groot verschil uit.

De gevolgen van een aanrijding met botsvriendelijke draagconstructies kunnen worden geëvalueerd aan de hand van de methode die beschreven wordt in NBN EN 12767 Passieve veiligheid van draagconstructies voor weguitrusting - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden. Aan de hand van de resultaten van meestal twee botsproeven wordt een constructie ingedeeld volgens:

  • niveau van energieabsorptie;
  • snelheidsklasse;
  • veiligheid voor de inzittenden van het aanrijdende voertuig.

Sinds 2000 investeren producenten van lichtmasten en andere draagconstructies voor weguitrusting in de ontwikkeling van botsvriendelijke producten. Sinds 2010 zijn botsvriendelijke lichtmasten trouwens, behoudens enkele uitzonderingen, ook de standaardkeuze van de Vlaamse overheid voor nieuwe verlichting van gewestwegen (dienstorder MOW/AWV/2010/6). Ongevallen met botsvriendelijke constructies hebben intussen al meermaals aangetoond dat het systeem echt werkt.

Niet alle locaties lenen zich voor de installatie van een botsvriendelijke steunpaal. In de rondzendbrief van AWV of via het OCW kan u in dit verband aanbevelingen vinden, resp. verkrijgen.

Contact: