Articles in Taxonomy

Critères de conception et d’exécution pour un aménagement durable. Plateaux, ralentisseurs, coussins, îlots, … et équipements: choix des matériaux et mise en œuvre

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

X. Cocu
Critères de conception et d’exécution pour un aménagement durable. Plateaux, ralentisseurs, coussins, îlots, … et équipements: choix des matériaux et mise en œuvre
Formation continuée des Conseillers en Mobilité «Aménager les entrées d’agglomération». Namen, 05 en 07 mei 2009

Literatuur bij Verhoogde inrichtingen

Contact: 

Verhoogde inrichtingen en busdrempels

De koninklijke besluiten van 9 oktober 1998 en 3 mei 2002 in verband met verkeersdrempels en -plateaus leggen de technische eisen en voorschriften vast waaraan deze inrichtingen moeten voldoen. Het OCW heeft voor de geometrische keuring van deze “verhoogde inrichtingen op de openbare weg”, zoals zij thans officieel heten, een meetmethode uitgewerkt, waarmee snel kan worden nagegaan of zij volgens de eisen en voorschriften zijn aangelegd.
De wetgeving staat toe dat inrichtingen met verschillende geometrie en afmetingen worden aangebracht, maar zij moeten wel worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden (ligging, soorten van voertuigen in het verkeer). Alle voorgeschreven (en a fortiori de niet-reglementaire) inrichtingen zijn dus niet intrinsiek even efficiënt om de snelheid van het verkeer te verlagen. Bij het kiezen van een inrichting en van eventuele voorzieningen moet dus goed worden nagedacht over de gestelde doelen. Om op termijn te kunnen beschikken over een objectieve input voor deze denkoefening, verricht het Centrum ook metingen op bestaande locaties, waarbij het zowel de geometrie van de inrichting als de gereden snelheden nagaat.
Voorts bepaalt de Ministeriële omzendbrief van 3 mei 2002 (zie het gelinkte document hieronder) betreffende de verhoogde inrichtingen bestemd om de snelheid te beperken tot 30 km/h en de rijbaankussens de aanlegcriteria, gebruiksvoorwaarden en geometrische eisen waaraan zij moeten voldoen, evenals de toe te passen bebording en markering.

Contact: 

Duurzame verkeersplateaus: hoe ontwerpen en uitvoeren?

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

P.-P.BRICHANT
Duurzame verkeersplateaus: hoe ontwerpen en uitvoeren?
OCW Mededelingen 60, juli-augustus-september 2004, blz. 4-13 (1e deel)
OCW Mededelingen 61, oktober-november-december 2004, blz. 4-18 (2e deel)

Literatuur bij Verhoogde inrichtingen en busdrempels

Contact: 

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

3 MEI 2002
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen
Belgisch staatsblad van 31 mei 2002

Contact: 

Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

9 OKTOBER 1998
Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen
Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1998

9 OKTOBER 1998
Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen. – Errata
Belgisch Staatsblad van 06 november 1998

Contact: 

Pagina's