Articles in Taxonomy

Dossier 07 – De fiets, een duurzaam vervoermiddel dat bijzondere verkeers- en bouwtechnische oplossingen vereist

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

>Duurzame ontwikkeling is vandaag een fundamenteel beginsel, dat in alle geledingen van de huidige samenleving doordringt. Het is erop gericht de samenleving anders in te richten, door rekening te houden met de behoeften van de huidige en toekomstige generaties. Om die overgang naar een duurzamere samenleving te verwezenlijken, moet een duurzaam beleid worden gevoerd dat een evenwicht zoekt tussen de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: sociale, milieutechnische en economische aspecten.

De fiets, het vervoermiddel waarover dit dossier handelt, is een belangrijk hulpmiddel voor beleidsmakers en burgers om een duurzamere samenleving en mobiliteit te bereiken. Fietsen – als ontspanning, als sportbeoefening of voor dagelijkse verplaatsingen – heeft inderdaad een gunstige invloed op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling.

De kwaliteit van voetgangers- en fietsvoorzieningen garanderen

Voetgangers en fietsers zijn volwaardige weggebruikers. Wegeninfrastructuur moet dan ook aan hun specifieke behoeften en verwachtingen voldoen. Dat zijn veiligheid, comfort, aantrekkelijkheid en toegankelijkheid. De kwaliteit van de infrastructuur moet een dagelijkse prioriteit zijn voor ontwerpers, beheerders en aannemers.

Critères de conception et d’exécution pour un aménagement durable. Plateaux, ralentisseurs, coussins, îlots, … et équipements: choix des matériaux et mise en œuvre

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

X. Cocu
Critères de conception et d’exécution pour un aménagement durable. Plateaux, ralentisseurs, coussins, îlots, … et équipements: choix des matériaux et mise en œuvre
Formation continuée des Conseillers en Mobilité «Aménager les entrées d’agglomération». Namen, 05 en 07 mei 2009

Literatuur bij Verhoogde inrichtingen

Contact: 

OCW-instrument voor de evaluatie van een weginfrastructuurproject

De evaluatie van een weginfrastructuurproject is een belangrijke fase in het inrichtingsproces. Het is een middel om op het einde van de uitvoering na te gaan of de inrichting de beoogde doelstellingen haalt. Omdat deze fase vaak miskend en vergeten wordt, heeft het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw in opdracht van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest – Brussel Mobiliteit een evaluatiemethodiek voor wegen van het Gewest uitgewerkt. Dit evaluatie-instrument kan mits aanpassingen ook voor wegen in andere Gewesten en in gemeenten in België of het buitenland worden gebruikt.

Verhoogde inrichtingen en busdrempels

De koninklijke besluiten van 9 oktober 1998 en 3 mei 2002 in verband met verkeersdrempels en -plateaus leggen de technische eisen en voorschriften vast waaraan deze inrichtingen moeten voldoen. Het OCW heeft voor de geometrische keuring van deze “verhoogde inrichtingen op de openbare weg”, zoals zij thans officieel heten, een meetmethode uitgewerkt, waarmee snel kan worden nagegaan of zij volgens de eisen en voorschriften zijn aangelegd.
De wetgeving staat toe dat inrichtingen met verschillende geometrie en afmetingen worden aangebracht, maar zij moeten wel worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden (ligging, soorten van voertuigen in het verkeer). Alle voorgeschreven (en a fortiori de niet-reglementaire) inrichtingen zijn dus niet intrinsiek even efficiënt om de snelheid van het verkeer te verlagen. Bij het kiezen van een inrichting en van eventuele voorzieningen moet dus goed worden nagedacht over de gestelde doelen. Om op termijn te kunnen beschikken over een objectieve input voor deze denkoefening, verricht het Centrum ook metingen op bestaande locaties, waarbij het zowel de geometrie van de inrichting als de gereden snelheden nagaat.
Voorts bepaalt de Ministeriële omzendbrief van 3 mei 2002 (zie het gelinkte document hieronder) betreffende de verhoogde inrichtingen bestemd om de snelheid te beperken tot 30 km/h en de rijbaankussens de aanlegcriteria, gebruiksvoorwaarden en geometrische eisen waaraan zij moeten voldoen, evenals de toe te passen bebording en markering.

Contact: 

Pagina's