Articles in Taxonomy

Dossier 06 – Toepassing van verkeersborden met zonale geldigheid

Kerntaken (1)

>>

Naargelang van de toepassing in het veld stelt de ingewikkelde regelgeving in verband met zonale verkeersborden de wegbeheerders voor problemen.

Dit dossier wil hen ter hulp komen door de regelgevende aspecten met betrekking tot de plaatsing van deze tekens – vooral die welke het parkeren regelen – te presenteren en toe te lichten.

Dossier 19 – Duurzaam renoveren door toepassing van scheurremmende lagen bij asfaltoverlaging van betonwegen – Het OCW blikt terug op enkele proefprojecten

Kerntaken (1)

>>

De zoektocht naar duurzame technieken voor onderhoud en renovatie is een constante uitdaging voor de wegenbouw. Een van de mogelijkheden is de aanbrenging van een scheurremmende laag op gescheurde betonplatenverhardingen alvorens deze met asfalt te overlagen.
Met deze techniek kan worden verhinderd dat scheuren of voegen van de bestaande betonweg snel doorgroeien. In het verleden is gebleken dat bij asfaltoverlaging zonder scheurremmende laag of stabilisatie van de betonplaten scheuren gemiddeld 2 tot 3 cm per jaar doorgroeien. Dit wil zeggen dat bij overlaging met 4 tot 5 cm asfalt zonder scheurremmende laag scheuren en voegen doorgaans na twee jaar opnieuw aan het oppervlak zichtbaar zijn. Dergelijke scheuren worden reflectiescheuren genoemd.
Het OCW heeft in het verleden een aantal proefvakken met verschillende soorten van scheurremmende lagen aangelegd, om de doeltreffendheid op lange termijn na te gaan. Sommige proefvakken werden meer dan tien jaar gevolgd. In dit dossier worden de resultaten van deze monitoring toegelicht.

Contact: 

Dossier 05 – Waterdoorlatende verhardingen met betonstraatstenen

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

De grote toename van verharde oppervlakken heeft tot gevolg dat het hemelwater niet meer op een natuurlijke wijze in de ondergrond kan dringen. Grote hoeveelheden hemelwater moeten bijgevolg via rioleringen en waterlopen worden afgevoerd. Bij overvloedige regenval kunnen deze afvoersystemen de toevloed niet meer aan. Riooloverstorten treden in werking en beken, rivieren en straten stromen over.

Hemelwater laten infiltreren via waterdoorlatende betonstraatstenen biedt een oplossing voor deze waterproblematiek.

Waterdoorlatende betonstraatstenen laten het hemelwater immers ter plaatse infiltreren. Via de fundering wordt het water gebufferd en naar de ondergrond afgevoerd. Hierdoor worden enerzijds rioleringen ontlast. Anderzijds wordt tegelijk de steeds verder dalende grondwaterstand op peil gehouden.

Zij vormen dus een efficiënte oplossing, die bovendien tegemoetkomt aan een toenemend milieubewustzijn!

Dossier 14 – Kationische bitumenemulsies als kleeflagen - Praktische aanbevelingen voor de verwerking

Kerntaken (1)

>>

Voor de duurzaamheid van een wegconstructie moet immers een sterke, duurzame hechting tussen lagen worden verkregen als het ontwerp en de dimensionering daarop zijn gebaseerd. Daartoe moet een kleeflaag worden aangebracht. Deze laag wordt verkregen door een bitumenemulsie te sproeien.

Een gebrekkige hechting tussen lagen kan aanleiding geven tot de volgende schadebeelden:

  • vermoeiingsscheuren;
  • scheuren door verschuiving;
  • scholvorming;
  • plooien.

Het is dan ook van essentieel belang dat bij de verwerking enkele praktische regels worden nageleefd.

Na een beknopte opfrissing over kationische bitumenemulsies (begripsomschrijvingen, kenmerken, enz.) bespreekt dit dossier in een tweede deel de praktische regels voor de verwerking van deze kleeflagen (keuze van de emulsie, materieel, dosering, wachttijd, enz.) gedaan. Het eindigt met een korte beschrijving van de onderzoeksactiviteiten die op dit gebied in het OCW aan de gang zijn en van de vooruitzichten ter zake.

Dossier 18 – Optimalisering van het gebruik van openbare ruimten

Kerntaken (1)

>>

Dit dossier vloeit voort uit de Verkennende studie voor optimalisering van het gebruik van de openbare ruimte in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, die het OCW in 2013 voor Brussel Mobiliteit heeft verricht.

De eerste fase van deze studie, waarop dit dossier gebaseerd is, bestond in een enuntiatieve inventarisering van de maatregelen die in België en in het buitenland op alle niveaus (gemeentelijk, gewestelijk, nationaal en internationaal) zijn genomen om het gebruik van openbare ruimten te optimaliseren. Elke maatregel werd in een factsheet gegoten en geanalyseerd.

De tweede fase, die in dit dossier niet aan bod komt, bestond erin drie maatregelen die Brussel Mobiliteit had gekozen te toetsen aan de specifieke context van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Daartoe werd voor elke maatregel een analyse gemaakt van de toepassingsmogelijkheden op het Brusselse grondgebied.

Pagina's