Articles in Taxonomy

Behandeling van ophooggrond – Beoordeling van de beschikbare bindmiddelen


Grondbehandeling is in de wegenbouw een gangbare praktijk geworden om de geotechnische kenmerken van aanwezige grond te verbeteren met het oog op toepassing in een ophoging of als baanbed. De genormaliseerde bindmiddelen die in de standaardbestekken zijn opgenomen, zijn kalk, cement en hydraulische bindmiddelen voor wegenbouw. Tegenwoordig verschijnen op bouwplaatsen en op de markt geregeld producten die uit een industrieel procedé voortkomen, of ontwikkeld zijn om de draagvermogenskenmerken van grond te verbeteren. In deze context heeft het OCW een laboratoriumstudie verricht om een objectief oordeel te kunnen vellen over de doeltreffendheid van deze producten bij een in België bemonsterde grond die representatief is voor de grondsoorten in Europa. In dit artikel wordt bericht over de eerste resultaten van deze studie.

Handleiding voor de bescherming van wegconstructies tegen de inwerking van water – OCW Aanbevelingen A 88/14

Water kan bij wegconstructies heel wat nadelige effecten en schade veroorzaken. Te veel water op het wegoppervlak kan de zichtbaarheid bemoeilijken, de veiligheid van de weggebruikers in gevaar brengen en taluds uitspoelen. Water in de wegconstructie kan schade veroorzaken, die snel uitbreidt.
Deze handleiding heeft als doel opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers te helpen bij het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van wegen de nodige maatregelen te nemen om water van het wegoppervlak en uit het weglichaam af te voeren en zo de veiligheid van de weggebruikers en de duurzaamheid van de wegconstructie te waarborgen. Voorts worden maatregelen beschreven die moeten helpen vermijden dat tijdens de levensduur van een weg water in de wegconstructie terechtkomt.
Deze publicatie is een herziening van de Handleiding voor de bescherming van wegenwerken tegen de inwerking van het water (A 28/65) uit 1965.

Handleiding voor grondbehandeling met kalk en/of hydraulische bindmiddelen (+ 4 praktijkgidsen) – OCW-publicatie A81/10

|

Kerntaken (1)

>>

Grondbehandeling biedt zowel op kleine als op grote bouwplaatsen een technisch, economisch en ecologisch verantwoorde oplossing voor de problematiek van uitgegraven grond. Dit document is een herziene versie van de Handleiding voor grondbehandeling met kalk en/of cement (A74/04), waarin de nationale normen vervangen zijn door Europese.

Bepaling van de mechanische prestaties van grond na behandeling met een hydraulisch bindmiddel voor wegenbouw

Met steun van de FOD Economie, KMO, middenstand en energie begon op 1 september 2009 een onderzoeksproject in verband met bepaling van de mechanische prestaties van grond na behandeling met een hydraulisch bindmiddel voor wegenbouw. Het tweede biennium van dit project eindigde op 31 december 2013. In deze context heeft het OCW uitrusting voor de diametrale drukproef (de “Braziliaanse” proef) aangekocht. Hiermee kunnen de treksterkte en de elasticiteitsmodulus van gestabiliseerde grond worden bepaald.

Bepaling van de mechanische eigenschappen van hydraulisch gebonden grond met de splijttreksterkteproef (Braziliaanse proef)

Het principe van de splijttreksterkteproef bestaat er voornamelijk in een diametrale samendrukkingsproef te verrichten op een verdicht proefstuk behandelde grond, dat gedurende een bepaalde tijd is bewaard.

Pagina's