Articles in Taxonomy

Voetgangersvademecum van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Het voetgangersvademecum van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest biedt technische ondersteuning voor de verbetering van voetgangersvoorzieningen. Het is bestemd voor alle actoren die verplaatsingen te voet in Brussel promoten.

N47/10 - Handboek voor de praktische uitvoering van voetgangersoversteekplaatsen

Het handboek voor de praktische uitvoering van voetgangersoversteekplaatsen heeft als doel de wegbeheerders, de ontwerpers en de aannemers te begeleiden en te adviseren bij de uitvoering van voetgangersoversteekplaatsen. Het zal geleidelijk worden samengesteld uit afzonderlijke bladen over relevante thema’s (regelgeving, criteria voor de ligging, verkeerstekens ter aanduiding, snelheidsregeling, toegankelijkheid, verlichting, enz.). De lezer zal ontdekken dat het rijkelijk geïllustreerd wordt met concrete gevallen die wij geregeld in de praktijk aantreffen.
Voor dit werk wordt niet alleen gesteund op bestaande vakliteratuur en de deskundigheid van onze specialisten op verschillende gebieden, maar ook op veldanalysen en op informatie die bij ontwerpers, beheerders en weggebruikers is ingewonnen.

Praktijkgids voor fietsvoorzieningen in Wallonië (publicaties)

De SPW heeft het OCW opdracht gegeven voor het opstellen van een praktijkgids voor fietsvoorzieningen, om in het heel Wallonië tot gelijksoortige, coherente voorzieningen te komen. Deze gids moet voor alle instanties (gewest, gemeenten, adviesbureaus, enz.) die met fietsvoorzieningen te maken krijgen een gemakkelijk te gebruiken naslagwerk vormen, waarin zij snel de nodige informatie vinden om een coherente, veilige en voor iedereen geschikte voorziening tot stand te brengen.

Personenvervoer en zachte vervoerwijzen

De weg moet in ruime zin worden opgevat, namelijk als een ruimte waar alle verkeersdeelnemers samenkomen: automobilisten, buschauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, motorrijders, fietsers, voetgangers, personen met beperkte mobiliteit. Rationeel en geoptimaliseerd gebruik van deze openbare ruimte berust op studies naar en invoering van een samenhangend mobiliteitsbeleid in zijn verschillende aspecten: informatie aan de weggebruikers, tarifering en fiscaliteit van de verschillende vervoerwijzen, inrichting van de openbare ruimte en ontwikkeling van infrastructuur en kunstwerken, ruimtelijke spreiding van de functies, enz. De evaluatie van werkzaamheden voor de herinrichting van de openbare ruimte vormt een sleutelfase in het streven naar een betere kwaliteit van deze ruimte ten behoeve van de toekomstige gebruikers.

OESO/International Transport Forum (ITF): werkgroep Cycling Safety

De afdeling Mobiliteit – Veiligheid - Wegbeheer van het OCW werd in 2010 gemandateerd om België mee te vertegenwoordigen in een gezamenlijke werkgroep van de OESO en het International Transport Forum voor de verkeersveiligheid van fietsers. Deze werkgroep werd opgericht om internationale ervaringen uit te wisselen in verband met risico’s die samenhangen met het gebruik van de fiets, en in verband met fietsvoorzieningen. Het doel was op termijn richtlijnen te formuleren om de veiligheid van het fietsen te verbeteren, gebaseerd op een gedetailleerd onderzoek van de best beschikbare statistieken en analysen en op casestudy’s van maatregelen in de betrokken landen. Ook het verband tussen fietsen en gezondheid vormde een aandachtspunt in de werkgroep. Het eindrapport is in 2013 gepubliceerd.

Pagina's