Articles in Taxonomy

Asfaltmenginstallaties en het milieu – OCW-publicatie RV 17/82

Klassieke asfaltmenginstallaties verontreinigen het leefmilieu, onder meer door de stofemissie waarvoor zij verantwoordelijk kunnen zijn. De afvalgassen uit de droogtrommel bevatten immers veel stofdeeltjes en mogen niet als dusdanig aan de lucht worden afgegeven.

De Belgische vliegassoorten – OCW-publicatie RV 16/81

Van vliegassoorten die afkomstig waren uit voornamelijk met steenkool gestookte elektrische hoofdcentrales werden de kenmerken bestudeerd in het kader van mogelijke nuttige aanwendingen van industrieafval als toegevoegde vulstof bij de bereiding van koolwaterstofmengsels.

Studie over de vlakheid van wegdekken – OCW-publicatie RV 15/81

De Lengteprofielanalysator wordt al bijna acht jaar in het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw gebruikt. Door zijn aanwending als researchinstrument ter beoordeling van het lengteprofiel van rijbanen behoort hij tot de snelle ausculteerapparaten met hoog rendement. Hij moet dan ook voldoende soepel zijn in het gebruik, zowel qua metingen (werkwijzen in situ) als qua mogelijkheden tot verwerking van de resultaten (modulaire gegevensverwerkingsprogramma's die aan de werkwijzen in situ zijn aangepast).

Atterbergse grenzen. Verslag van de laboratoriumafstemming en van aanvullende proeven – OCW-publicatie RV 14/81

In het raam van het onderzoek «Werkwijzen voor grondmechanische proeven» werd een ontwerpwerkwijze voor de bepaling van de consistentiegrenzen (Atterbergse grenzen) in 1977 onderworpen aan een vergelijkende proef waaraan tien laboratoria deelnamen. De resultaten brachten een reproduceerbaarheid aan het licht die onvoldoende goed werd geacht. De plasticiteitsindex Ip was bij voorbeeld slechts op + 100 % na reproduceerbaar. Een bijkomend literatuuronderzoek en aanvullende laboratoriumproeven brachten aan het licht welke faktoren een invloed hebben op het resultaat van de proeven en hebben het mogelijk gemaakt een nieuwe werkwijze op te stellen waarmee men de reproduceerbaarheid hoopt te verbeteren. In ieder geval is gebleken uit de proeven uitgevoerd door één enkele operator dat voor de plasticiteitsindexafwijkingen van 25 tot 30 % van de werkelijke waarde als absoluut minimum moeten worden beschouwd van wat haalbaar is. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het hanteren van dergelijke criteria in bestekken.

Versterking van rijbanen met een bitumineuze verharding. Beoordeling van de oude rijbaan en dimensionering van de versterking – OCW-publicatie RV 12/80

Beoordeling van de rijbanen in het algemeen en van rijbanen met een bitumineuze verharding in het bijzonder is onmisbaar voor besluitvorming op het gebied van rijbaan-herstelling. Om voor het beoordelen van bitumineuze rijbanen een objectieve methode te kunnen uitwerken, werd een reeks wegvakken, die klimatologisch gezien in dezelfde streek liggen, volgens verschillende methoden geausculteerd.
In dit verslag zijn een uitvoerige beschrijving van het verrichte werk, de verkregen resultaten en de eruit afgeleide fenomenologische wetten opgenomen. Daarnaast worden ook praktische conclusies en aanbevelingen gegeven.

Pagina's