Articles in Taxonomy

Literatuurstudie over georadar – OCW-publicatie RV 35/91

Het elektromagnetisch onderzoek van de bodem wordt sedert meer dan 20 jaren bestudeerd. Talrijke referenties in de literatuur getuigen van de vele pogingen die ondernomen werden om met behulp van elektromagnetische golven op een niet-destructieve manier de ondergrond te sonderen. Ook voor het onderzoek van constructies, zoals tunnelwanden of vliegveldverhardingen, is gebruik gemaakt van deze mogelijkheden. Het is mogelijk met behulp van elektromagnetische golven zowel de ondergrond als constructies (brugdekken, tunnelwanden enz.) te onderzoeken.
Ook in de wegenbouw is de interesse groot, zowel voor een verkenning van wegentracés voor nieuwbouw, als voor het onderzoek van bestaande wegstructuren of het opzoeken van ondergrondse leidingen en resten van funderingen, die bij de uitvoering van wegenwerken voor heel wat problemen en kosten zorgen.

Betonpuingranulaten als ongebonden funderingsmateriaal voor wegen – OCW-publicatie RV 34/91

Om redenen van milieubescherming neemt het belang van het hergebruiken van opbraakmaterialen steeds toe, daarom werden de toepassingsmogelijkheden van betonpuingranulaten als ongebonden funderings- of onderfunderingsmatriaal voor wegen onderzocht. In België wordt jaarlijks meer dan 2 miljoen ton betonpuin opgeleverd.

Industriële bijprodukten voor toepassing in gebonden funderingsmengsels: gebroken hoogovenslakken, LD-slakken en vliegas – OCW-publicatie RV 33/91

Deze studie moet worden gezien in het algemene kader van de toepassing van industriële bijprodukten en afvalstoffen in de wegenbouw. Zij heeft betrekking op funderingslagen en meer bepaald op die welke gebonden zijn met cement (schraal beton, gestabiliseerd steenslag).

Pilootwerk met poederkoolvliegas op N1 te Vilvoorde – OCW-publicatie RV 31/90

In het raam van dit pilootwerk op N1 te Vilvoorde werden vliegas-kalkmengsels en puzzolaanbeton, twee nieuwe wegenbouwmaterialen op basis van poederkoolvliegas, voor de eerste maal op een bouwplaatsop werkelijke grootte toegepast. Dit werk beoogde enerzijds bijkomende praktische ervaring te verwerven met de door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw gepubliceerde aanbevelingen.

Parkeerdaken – OCW-publicatie RV 26/85

Het onderhavige verslag inventariseert de huidige kennis op het gebied van parkeerdaken. Het verslag eindigt met aanbevelingen voor het ontwerp, de uitvoering en het beheer.

Pagina's