Articles in Taxonomy

De wegmarkering – OCW-publicatie RV 1/72

|

Kerntaken (1)

>>

Bij de signalisatie, die van hoofdbelang is voor de wegveiligheid, spelen de markeringen een bijzondere rol daar zij de geleiding van de voertuigen vergemakkelijken en de verkeersstroom bevorderen, dit zowel uit het oogpunt van de snelheid als van het vlot verloop. Studies hebben inderdaad aangetoond dat het oog van een bestuurder veel meer oplettend is voor merktekens die op de grond van een rijweg zijn aangebracht dan voor signalen aan de zijkant; deze laatste bezitten het voordeel zichtbaar te blijven bij om het even welk weer, ook bij sneeuw of hevige regenval, en bij om het even welke verkeersdichtheid, wat niet het geval is voor grondmarkeringen die onzichtbaar worden wanneer de voertuigen te dicht op elkaar volgen.

Fosforzuurgips als ophogingsmateriaal voor wegen – OCW-publicatie RV 28/85

Verschillende soorten afvalgips van de vijf belangrijke Belgische fosforzuurfabricanten werden in het laboratorium onderzocht en vergeleken met het fosforzuurgips dat in een experimentele ophoging te Zelzate gebruikt werd. Het experiment te Zelzate heeft aangetoond dat belangrijke zettingen en scheurvorming optreden in de verwezenlijkte ophoging in afvalgips. De perspectieven zouden kunnen verbeteren indien de producenten maatregelen zouden treffen voor een betere drainering en neutralisering met kalk en indien een doeltreffende en economisch haalbare methode voor een blijvende afscherming tegen water kan gevonden worden.

Handleiding voor de sterkteberekening van ingegraven, niet onder inwendige druk werkende, stijve leidingen – OCW-publicatie RV 10/79

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

De handleiding behandelt in hoofdzaak de sterkteberekening van rolvormige leidingen in geprefabriceerde buizen in al dan niet gewapend beton, in gres, in asbest-cement of in gietijzer, bestemd voor het ondergronds afvoeren van vloeistoffen onder vrij verval of van gassen onder lage druk. Er wordt een eenvoudige en vlugge methode vooropgesteld om het sterkte-evenwicht van de leidingen na te gaan. Hoewel de studie afgestemd is op leidingen in stijve rolvormige geprefabriceerde buizen, kunnen de bekomen resultaten gemakkelijk worden aangepast aan de sterkteberekening van eventueel ter plaatse gevormde leidingen van willekeurige vorm.

De handleiding bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden omstandig uiteengezet: de vooropgestelde methoden voor de sterkteberekening van de leidingen en van de belastingen die op de leidingen inwerken; de betekenis en de wijze van vaststellen van de waarde van de in de berekeningen in te voeren coëfficiënten en parameters; de te volgen werkwijzen bij de aanleg van de leidingen en bij de uitvoering van het grondwerk; de uitbreiding van de voorgestelde berekeningswijzen tot de eivormige leidingen; uitgewerkte, becijferde toepassingen. Het tweede deel omvat de te volgen werkwijze bij de routineberekeningen ; nomogrammen en tabellen die de waarden geven van de in de berekeningen in te voeren parameters; tabellen die rechtstreeks de berekende waarden geven van de statische belastingen teweeggebracht door het wegverkeer.

Catalogus van schadeverschijnselen aan bitumineuze bedekkingen op kunstwerken – OCW-publicatie RV 8/78

De staat van de bedekking op een 500-tal bruggen verdeeld over het Belgische net van autowegen en snelverkeerswegen werd visueel onderzocht.
De resultaten ervan samen met de inlichtingen die over de samenstelling van de bedekking op deze kunstwerken werden bekomen bij de Openbare Besturen die deze bruggen onder hun beheer hebben, vormen het vertrekpunt van dit werk.

Ongewone materialen voor onderfunderingen – OCW-publicatie RV 9/78

Kerntaken (1)

>>

Rode mijnsteen, berggrind en korrelslakken werden onderzocht met het doel na te gaan in hoeverre deze materialen geschikt zijn voor onderfunderingen van wegen in de plaats van het zand dat daarvoor gewoonlijk gebruikt wordt. Vermits een onderfundering, naargelang de omstandigheden verschillende functies te vervullen heeft (technologische functie, bescherming tegen verontreiniging, vorstbescherming, ontwatering en spanningsverdeling) hangt ook de geschiktheid van het materiaal af van de omgevingsvoorwaarden van de weg.
Uit dit onderzoek is gebleken dat noch rode mijnsteen, noch berggrind, noch korrelslakken ideale materialen voor onderfunderingen zijn. Ze vertonen allen in één of ander opzicht gebreken waardoor hun toepassing in onderfunderingen beperkt wordt. De voorwaarden waaronder deze materialen toch met voordeel in onderfunderingen van wegen kunnen gebruikt worden, worden beschreven in de aanbevelingen opgesteld door de Werkgroep «Draineerlagen» van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw.

Pagina's