Articles in Taxonomy

Lijst - Researchverslagen

Kerntaken (1)

>>

Researchverslagen (referentie RV) bevatten de praktische resultaten die op een specifiek gebied zijn verkregen, met vermelding van de hiertoe gebruikte wetenschappelijke methoden en/of verrichte informatiestudie.

Prestatie-eisen voor voegvullingsmaterialen in bestratingen met kleinschalige elementen – Researchverslag RV 45

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Dit researchverslag is opgesteld in het kader van het pre-normatieve onderzoeksproject PREVOSTRAT (voluit “Prestatie-eisen voor innovatieve voegvullingsmaterialen in bestratingen met kleinschalige elementen”), dat van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2016 met steun van de FOD Economie en het Bureau voor Normalisatie (NBN) en in samenwerking met de Universiteit Gent (Vakgroep Plantaardige Productie) werd uitgevoerd.

Het onderzoek had als doel beproevingsmethoden en bijbehorende prestatie-eisen op te stellen voor innovatieve, al dan niet gebonden voegvullingsmaterialen voor toepassing in wegverhardingen met kleinschalige elementen (van beton, gebakken klei of natuursteen).

Naast een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en resultaten van het onderzoek worden richtlijnen en aanbevelingen voor eisen aan voegvullingsmaterialen in Europese normen en/of de Belgische standaardbestekken voorgesteld.

Contact: 

Temperatuurverloop in een pas aangebrachte asfaltlaag – OCW-publicatie RV 42/06

Op verzoek van de wegbeherende overheden en de aannemers heeft het OCW een onderzoeksproject opgezet om na te gaan hoeveel tijd een pas aangebrachte asfaltlaag nodig heeft om af te koelen. De onderliggende bedoeling is de wachttijd tussen de aanbrenging van het asfalt en de wederopenstelling voor het verkeer aan te passen.

Wintergedrag van zeer open asfalt - IJzelsimulatie in het laboratorium – OCW-publicatie RV 29/87

Vakgebieden (1)

>>
|

Ondanks de talrijke voordelen die verhardingen van zeer open asfalt bezitten, blijven er toch nog vragen aangaande het wintergedrag van dergelijke wegdekken. Terwijl bij sneeuw de verschillen met andere wegdekken door de weggebruiker kunnen worden opgemerkt en zeer zelden oorzaak zijn van ongevallen, is dit bij ijzel echter niet het geval.
Daarom heeft het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw in de klimaatkamer van het Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées van Nancy (Frankrijk), ijzelsimulatieproeven verricht op proefstukken van niet-bereden (dicht) asfaltbeton en zeer open asfaltbeton 0/10 (2 cm dik) en 0/14 (4 cm dik). Daarbij konden verschillende condities voor ijzelvorming worden gesimuleerd.

Twee rekenmethoden voor een eenassig voertuig ter bepaling van de dynamische krachten op een wegprofiel en hun experimentele verificatie – OCW-publicatie RV 24/84

Kerntaken (1)

>>

Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar het mechanische gedrag van uitzetvoegen in bedekkingen op kunstwerken. Deze uitzetvoegen zijn de laatste tijd de bron van belangrijke onderhoudswerken in het bruggenbeheer. De werken uiten zich vooral in een herstelling of volledige vervanging van de voeg en dikwijls ook van de randzones.

Pagina's