Articles in Taxonomy

Ontwikkelen van prestatieproeven voor dunne en ultradunne asfaltlagen

Dit NBN-gesubsidieerde project (1 oktober 2008 – 30 september 2012) was gewijd aan het ontwikkelen van prestatieproeven voor dunne en ultradunne asfaltlagen (met een dikte tussen 10 en 30 mm), die in ons land en in andere Europese landen meer en meer worden toegepast. Het onderzoek hield enerzijds direct verband met een prioriteit van het Europese normalisatiecomité CEN TC227/WG1, dat voor alle asfaltmengsels prestatieproeven en prestatie-eisen wil vastleggen, en anderzijds met de voltooiing van de ETAG 16, die Europese richtlijnen voor ultradunne lagen beschrijft. Binnen het project zijn verscheidene proefvakken (o.a. de proefvakken voor dunne geluidreducerende toplagen op de N19 Turnhout-Kasterlee) gemonitord, om de beproevingsmethoden te valideren.

Vergelijking van apparatuur voor het in situ meten van de dichtheid van asfaltlagen

In dit miniproject werd de vergelijking gemaakt tussen metingen van de dichtheid van asfaltlagen, die op een proeflocatie zijn verricht met behulp van verschillende methoden: boorkernonderzoek in het laboratorium en metingen in situ met gammadichtheidsmeters en met toestellen die volgens het elektromagnetisch veldprincipe werken.

HERMES – Harmonization of European Routine and research Measuring Equipment for Skid Resistance

HERMES – «Harmonization of European Routine and research Measuring Equipment for Skid Resistance» was a FEHRL-funded pre-normative project that aimed to lay the foundations for consistent European standardization of skid resistance measurement on roads and runways. Underlying the work was the idea that the project should give the initial impetus to the implementation of a common scale of friction, the so-called EFI (European Friction Index), together with an associated harmonized calibration procedure, in all European countries.

Europees project INTRO - (INTelligent ROads) (FEHRL)

Het Europese onderzoeksproject INTRO (Intelligent Roads) had als doel aan te tonen dat efficiënte toepassing van de huidige informatie- en communicatietechnologieën de weg «intelligentie» bijbrengt en zo unieke kansen biedt om het wegennet beter te beheren en te onderhoud

Contact: 

Praktijkgids voor fietsvoorzieningen in Wallonië

De publicaties over fietsvoorzieningen zijn legio. Dit bemoeilijkt de taak van plaatselijke en gewestelijke planologen, die soms overstelpt lijken met een vloed van informatie en hierdoor uiteindelijk niet altijd meer weten welke oplossing in een voorliggend geval de beste is.

Voorts is de regelgeving voor fietsers uitgebreid en ingewikkeld, en verandert zij voortdurend. Het verkeersreglement en het reglement voor de wegbeheerder bevatten alle wetgeving voor het wegverkeer in zijn geheel, waardoor het soms moeilijk is snel de gezochte informatie te vinden die specifiek voor fietsers geldt.

Pagina's