Articles in Taxonomy

ECOROADS voor eenvormig beheer van de verkeersveiligheid op wegen en in tunnels

Het tweejarige ECOROADS-project (voluit: Effective and Coordinated Road infrastructure Safety conditions), dat op 1 juni 2015 officieel van start is gegaan, is halfweg. Tijd om even terug te blikken op het eerste jaar en om het verloop in het tweede jaar toe te lichten.

ECOROADS voor eenvormig beheer van de verkeersveiligheid op wegen en in tunnels

|

Kerntaken (1)

>>

Als lid van het Europese forum van wegenresearchlaboratoria (FEHRL) neemt het OCW deel aan het ECOROADS-project (voluit: Effective and Coordinated Road Infrastructure Safety Operations).

Dit tweejarige project, dat op 1 juni 2015 officieel van start is gegaan, geniet steun van het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020. Naast FEHRL bestaat het consortium uit vijf andere partners (AIPSS, ASECAP, ERF, ETSC en SEETO) en enkele derde partijen die aan deze partners verbonden zijn.

Het doel is de mogelijke kloof tussen de Europese richtlijnen 2008/96/EG (beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur) en 2004/54/EG (minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet) te dichten.

PILOT4SAFETY (Pilot project for common EU Curriculum for road safety experts: training and application on Secondary Roads)

Op 19 november 2008 heeft het Europees Parlement en de Raad de richtlijn 2008/96/EG uitgevaardigd betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur.

OCW-instrument voor de evaluatie van een weginfrastructuurproject

De evaluatie van een weginfrastructuurproject is een belangrijke fase in het inrichtingsproces. Het is een middel om op het einde van de uitvoering na te gaan of de inrichting de beoogde doelstellingen haalt. Omdat deze fase vaak miskend en vergeten wordt, heeft het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw in opdracht van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest – Brussel Mobiliteit een evaluatiemethodiek voor wegen van het Gewest uitgewerkt. Dit evaluatie-instrument kan mits aanpassingen ook voor wegen in andere Gewesten en in gemeenten in België of het buitenland worden gebruikt.

Veiligheidsdiagnose en -audit

Al enige jaren volgt het OCW de groeiende aandacht voor verkeersveiligheidsaudits en -inspecties. Zo heeft het Centrum al in 2002 deelgenomen aan de werkzaamheden van de European Road Federation – ERF.
 
Op 29 november 2008 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur. 

Pagina's