Articles in Taxonomy

BRoWSER (Baselining Road Works Safety on European Roads)

Na een geharmoniseerd kader te hebben uitgewerkt voor het inzamelen van gegevens over ongevallen (door interactie met het verkeer) waarbij werklieden op wegenwerken betrokken zijn, zal het BRoWSER-project de wegbeherende overheden de nodige tools aanreiken om dergelijke gegevens in te zamelen en te rapporteren.

Contact: 

De TRID-database, hét zoekinstrument van transportdeskundigen

TRID [TRB Database & ITRD Database] is de grootste en volledigste documentatiebron ter wereld voor informatie op het gebied van transport.

OCW-instrument voor de evaluatie van een weginfrastructuurproject

De evaluatie van een weginfrastructuurproject is een belangrijke fase in het inrichtingsproces. Het is een middel om op het einde van de uitvoering na te gaan of de inrichting de beoogde doelstellingen haalt. Omdat deze fase vaak miskend en vergeten wordt, heeft het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw in opdracht van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest – Brussel Mobiliteit een evaluatiemethodiek voor wegen van het Gewest uitgewerkt. Dit evaluatie-instrument kan mits aanpassingen ook voor wegen in andere Gewesten en in gemeenten in België of het buitenland worden gebruikt.

Verhoogde inrichtingen en busdrempels

De koninklijke besluiten van 9 oktober 1998 en 3 mei 2002 in verband met verkeersdrempels en -plateaus leggen de technische eisen en voorschriften vast waaraan deze inrichtingen moeten voldoen. Het OCW heeft voor de geometrische keuring van deze “verhoogde inrichtingen op de openbare weg”, zoals zij thans officieel heten, een meetmethode uitgewerkt, waarmee snel kan worden nagegaan of zij volgens de eisen en voorschriften zijn aangelegd.
De wetgeving staat toe dat inrichtingen met verschillende geometrie en afmetingen worden aangebracht, maar zij moeten wel worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden (ligging, soorten van voertuigen in het verkeer). Alle voorgeschreven (en a fortiori de niet-reglementaire) inrichtingen zijn dus niet intrinsiek even efficiënt om de snelheid van het verkeer te verlagen. Bij het kiezen van een inrichting en van eventuele voorzieningen moet dus goed worden nagedacht over de gestelde doelen. Om op termijn te kunnen beschikken over een objectieve input voor deze denkoefening, verricht het Centrum ook metingen op bestaande locaties, waarbij het zowel de geometrie van de inrichting als de gereden snelheden nagaat.
Voorts bepaalt de Ministeriële omzendbrief van 3 mei 2002 (zie het gelinkte document hieronder) betreffende de verhoogde inrichtingen bestemd om de snelheid te beperken tot 30 km/h en de rijbaankussens de aanlegcriteria, gebruiksvoorwaarden en geometrische eisen waaraan zij moeten voldoen, evenals de toe te passen bebording en markering.

Contact: 

Stroefheidsmetingen met de SRT-slinger– OCW-informatieblad N57

Het OCW beschikt over een statisch toestel voor het meten van de stroefheid op plaatsen waar klassieke stroefheidsmetingen met een meetvoertuig niet mogelijk zijn, zoals op voetpaden, opritten, bedrijfsvloeren, markeringen, in winkelstraten, inkomhallen, enz. Het betreft de Skid Resistance Tester van het Britse Transport Research Laboratory, die in het vakjargon kortweg de SRT wordt genoemd.
Informatieblad N57 beschrijft het apparaat en de toepassingen ervan.

Contact: 

Pagina's