Articles in Taxonomy

ECOROADS voor eenvormig beheer van de verkeersveiligheid op wegen en in tunnels

|

Kerntaken (1)

>>

Als lid van het Europese forum van wegenresearchlaboratoria (FEHRL) neemt het OCW deel aan het ECOROADS-project (voluit: Effective and Coordinated Road Infrastructure Safety Operations).

Dit tweejarige project, dat op 1 juni 2015 officieel van start is gegaan, geniet steun van het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020. Naast FEHRL bestaat het consortium uit vijf andere partners (AIPSS, ASECAP, ERF, ETSC en SEETO) en enkele derde partijen die aan deze partners verbonden zijn.

Het doel is de mogelijke kloof tussen de Europese richtlijnen 2008/96/EG (beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur) en 2004/54/EG (minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet) te dichten.

Critères de conception et d’exécution pour un aménagement durable. Plateaux, ralentisseurs, coussins, îlots, … et équipements: choix des matériaux et mise en œuvre

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

X. Cocu
Critères de conception et d’exécution pour un aménagement durable. Plateaux, ralentisseurs, coussins, îlots, … et équipements: choix des matériaux et mise en œuvre
Formation continuée des Conseillers en Mobilité «Aménager les entrées d’agglomération». Namen, 05 en 07 mei 2009

Literatuur bij Verhoogde inrichtingen

Contact: 

PILOT4SAFETY (Pilot project for common EU Curriculum for road safety experts: training and application on Secondary Roads)

Op 19 november 2008 heeft het Europees Parlement en de Raad de richtlijn 2008/96/EG uitgevaardigd betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur.

STARs (Scoring Traffic at Roadworks)

Het STARs-project had tot doel, de beschikbaarheid van het wegennet en de veiligheid van de wegwerkers en de weggebruikers tijdens wegenwerken te optimaliseren. Daarbij moest een methodiek worden ontwikkeld om aan geplande wegenwerken scores toe te kennen voor drie met elkaar verband houdende risicodomeinen die doorgaans afzonderlijk worden beschouwd, en een praktische tool worden uitgewerkt die vooral door aannemers en aanbestedende overheden kan worden gebruikt bij het opmaken en beoordelen van plannen voor wegenwerken en het stellen van doelen voor aannemers. Om dit te bereiken, zijn drie risicovergelijkingen bij de uitvoering van wegenwerken ontwikkeld en opgenomen in de STARs Evaluation Tool, samen met een Multicriteria Solver Module om de scores in een “STARs”-schaal om te zetten. Deze schaal wordt gebruikt om een onvertekend waarderingscijfer aan individuele beheerstrategieën te geven.

Contact: 

Veiligheid en beheer van wegenwerken

Het dagelijkse leven van wegwerkers is vaak vol gevaren. Roekeloze bestuurders die met hoge snelheden komen aanrazen, zijn een ongewenst element in de werkomgeving van wegwerkers en bemoeilijken hun taak. Een hoge snelheid laat de bestuurder weinig tijd om de werkzone op te merken en bij een aanrijding zijn de gevolgen dan ook zwaarder.

Contact: 

Pagina's