Articles in Taxonomy

Wintergedrag van zeer open asfalt - IJzelsimulatie in het laboratorium – OCW-publicatie RV 29/87

Vakgebieden (1)

>>
|

Ondanks de talrijke voordelen die verhardingen van zeer open asfalt bezitten, blijven er toch nog vragen aangaande het wintergedrag van dergelijke wegdekken. Terwijl bij sneeuw de verschillen met andere wegdekken door de weggebruiker kunnen worden opgemerkt en zeer zelden oorzaak zijn van ongevallen, is dit bij ijzel echter niet het geval.
Daarom heeft het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw in de klimaatkamer van het Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées van Nancy (Frankrijk), ijzelsimulatieproeven verricht op proefstukken van niet-bereden (dicht) asfaltbeton en zeer open asfaltbeton 0/10 (2 cm dik) en 0/14 (4 cm dik). Daarbij konden verschillende condities voor ijzelvorming worden gesimuleerd.

De wegmarkering – OCW-publicatie RV 1/72

|

Kerntaken (1)

>>

Bij de signalisatie, die van hoofdbelang is voor de wegveiligheid, spelen de markeringen een bijzondere rol daar zij de geleiding van de voertuigen vergemakkelijken en de verkeersstroom bevorderen, dit zowel uit het oogpunt van de snelheid als van het vlot verloop. Studies hebben inderdaad aangetoond dat het oog van een bestuurder veel meer oplettend is voor merktekens die op de grond van een rijweg zijn aangebracht dan voor signalen aan de zijkant; deze laatste bezitten het voordeel zichtbaar te blijven bij om het even welk weer, ook bij sneeuw of hevige regenval, en bij om het even welke verkeersdichtheid, wat niet het geval is voor grondmarkeringen die onzichtbaar worden wanneer de voertuigen te dicht op elkaar volgen.

ZACA - Ongevalgevoelige zones in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Eind 2015 werd het ZACA-onderzoek afgerond. ZACA is een acroniem voor Zones à Concentration d’Accidents. De term wordt gebruikt voor de studie zelf (de ZACA-studie) en voor de ongevallenzones (de ZACA’s: de zones met een concentratie van ongevallen, ook wel ongevalgevoelige zones genoemd).

We stelden deze studie in 2014 aan u voor in OCW Mededelingen 101. Nu presenteren we u graag waartoe deze opdracht van Brussel Mobiliteit aan het OCW en zijn partners (Espaces-Mobilités en BIVV) heeft geleid.

Dossier 07 – De fiets, een duurzaam vervoermiddel dat bijzondere verkeers- en bouwtechnische oplossingen vereist

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

>Duurzame ontwikkeling is vandaag een fundamenteel beginsel, dat in alle geledingen van de huidige samenleving doordringt. Het is erop gericht de samenleving anders in te richten, door rekening te houden met de behoeften van de huidige en toekomstige generaties. Om die overgang naar een duurzamere samenleving te verwezenlijken, moet een duurzaam beleid worden gevoerd dat een evenwicht zoekt tussen de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: sociale, milieutechnische en economische aspecten.

De fiets, het vervoermiddel waarover dit dossier handelt, is een belangrijk hulpmiddel voor beleidsmakers en burgers om een duurzamere samenleving en mobiliteit te bereiken. Fietsen – als ontspanning, als sportbeoefening of voor dagelijkse verplaatsingen – heeft inderdaad een gunstige invloed op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling.

Handleiding voor de uitvoering van wegmarkeringen - OCW Aanbevelingen A 79/07

|

Kerntaken (1)

>>

Deze handleiding is een naslagwerk voor wegmarkeringen in België. Zij geldt als leidraad voor allen die bij de totstandkoming van kwaliteitsvolle wegmarkeringen betrokken zijn, van de vervaardiging van producten tot de verwerking ervan op de weg.

Contact: 

Pagina's