Articles in Taxonomy

Keuze van de verharding

Voor ontwerpers uit zowel de private (adviesbureaus, architecten) als de publieke sector (technische diensten van gemeenten, provincies en gewesten) die ontwerpen moeten opmaken voor nieuwe wegen of voor onderhouds-, renovatie- en aanpassingswerkzaamheden aan bestaande infrastructuur, is de juiste keuze van de opbouw van de constructie en de lagen waaruit zij wordt samengesteld van fundamenteel belang.

Contact: 

STARs (Scoring Traffic at Roadworks)

Het STARs-project had tot doel, de beschikbaarheid van het wegennet en de veiligheid van de wegwerkers en de weggebruikers tijdens wegenwerken te optimaliseren. Daarbij moest een methodiek worden ontwikkeld om aan geplande wegenwerken scores toe te kennen voor drie met elkaar verband houdende risicodomeinen die doorgaans afzonderlijk worden beschouwd, en een praktische tool worden uitgewerkt die vooral door aannemers en aanbestedende overheden kan worden gebruikt bij het opmaken en beoordelen van plannen voor wegenwerken en het stellen van doelen voor aannemers. Om dit te bereiken, zijn drie risicovergelijkingen bij de uitvoering van wegenwerken ontwikkeld en opgenomen in de STARs Evaluation Tool, samen met een Multicriteria Solver Module om de scores in een “STARs”-schaal om te zetten. Deze schaal wordt gebruikt om een onvertekend waarderingscijfer aan individuele beheerstrategieën te geven.

Contact: 

Veiligheid en beheer van wegenwerken

Het dagelijkse leven van wegwerkers is vaak vol gevaren. Roekeloze bestuurders die met hoge snelheden komen aanrazen, zijn een ongewenst element in de werkomgeving van wegwerkers en bemoeilijken hun taak. Een hoge snelheid laat de bestuurder weinig tijd om de werkzone op te merken en bij een aanrijding zijn de gevolgen dan ook zwaarder.

Contact: 

BRoWSER (Baselining Road Works Safety on European Roads)

Na een geharmoniseerd kader te hebben uitgewerkt voor het inzamelen van gegevens over ongevallen (door interactie met het verkeer) waarbij werklieden op wegenwerken betrokken zijn, zal het BRoWSER-project de wegbeherende overheden de nodige tools aanreiken om dergelijke gegevens in te zamelen en te rapporteren.

Contact: 

Langeafstandsvervoer en comodaliteit

In een globaliserende economie met toenemend goederenvervoer over lange afstanden moet elke vervoerwijze ernaar streven haar prestaties te optimaliseren (comodaliteit), binnen de groter wordende beperkingen die het milieu en de wetgeving stellen.

Contact: 

Pagina's