Articles in Taxonomy

ECOROADS voor eenvormig beheer van de verkeersveiligheid op wegen en in tunnels

|

Kerntaken (1)

>>

Als lid van het Europese forum van wegenresearchlaboratoria (FEHRL) neemt het OCW deel aan het ECOROADS-project (voluit: Effective and Coordinated Road Infrastructure Safety Operations).

Dit tweejarige project, dat op 1 juni 2015 officieel van start is gegaan, geniet steun van het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020. Naast FEHRL bestaat het consortium uit vijf andere partners (AIPSS, ASECAP, ERF, ETSC en SEETO) en enkele derde partijen die aan deze partners verbonden zijn.

Het doel is de mogelijke kloof tussen de Europese richtlijnen 2008/96/EG (beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur) en 2004/54/EG (minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet) te dichten.

Tomorrow’s Road Infrastructure Monitoring & Management (TRIMM) – Comfortbeoordeling

|

Kerntaken (1)

>>

De langs(on)vlakheid van een wegoppervlak is een belangrijke invloedsfactor voor het rijcomfort van de weggebruikers. Het OCW heeft, in samenwerking met partners AIT en VTI, onderzocht hoe dit kenmerk met een “klassiek” wagenpark kan worden gemeten. De data werden enerzijds met CAN-bus (beschikbaar in haast alle “klassieke” wagens) en anderzijds met smartphone verzameld.

Contact: 

Tomorrow’s Road Infrastructure Monitoring & Management (TRIMM)

|

Kerntaken (1)

>>

Met steun van het Zevende kaderprogramma voor onderzoek van de Europese Unie (KP7, 2007-2013) is het TRIMM-project (acroniem voor Tomorrow’s Road Infrastructure Monitoring & Management) opgezet. Dit project had als doel de rol van conditieonderzoek in het beheer van wegen te versterken en de positieve effecten ervan in de kijker te plaatsen.

De conditie van een wegennet is immers bepalend voor de diensten die het aan de weggebruikers verleent. Onderhoudsmaatregelen zorgen voor het behoud of de verbetering van de conditie van bruggen en wegen.

Contact: 

OESO/Internationaal Transportforum: werkgroep voor zware voertuigen

|

Kerntaken (1)

>>

De afdeling Mobiliteit – Veiligheid - Wegbeheer heeft België vertegenwoordigd in een gezamenlijke werkgroep van de OESO en het Internationaal Transportforum voor zware voertuigen.

Contact: 

PILOT4SAFETY (Pilot project for common EU Curriculum for road safety experts: training and application on Secondary Roads)

Op 19 november 2008 heeft het Europees Parlement en de Raad de richtlijn 2008/96/EG uitgevaardigd betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur.

Pagina's