Articles in Taxonomy

PERSUADE-project afgesloten met seminarie in OCW te Sterrebeek

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Op 24 augustus 2015 tekende een zeventigtal deelnemers uit vijftien landen present in het OCW-auditorium te Sterrebeek voor het eindseminarie over PERSUADE (acroniem voor PoroElastic Road SUrface: an innovation to Avoid Damages to the Environment).

Dit zesjarige Europese onderzoeksproject (1 september 2009 - 31 augustus 2015) onder leiding van het OCW had als doel een veilig en duurzaam poro-elastisch wegdek te ontwikkelen, als middel om wegverkeerslawaai te bestrijden.

Een poro-elastisch wegdek bestaat uit rubberkorrels (gerecyclede autobanden), steentjes en een aantal andere additieven, die met een elastisch kunsthars (polyurethaan) worden gebonden. Het bevat geen bitumen en mag dus niet met rubberasfalt worden verward.

Vroegere experimenten hadden aangetoond dat een dergelijk wegdek het geluid van wegverkeer met 7 tot 12 dB kan verminderen.Ter vergelijking: met een geluidsscherm van 4 m hoog wordt een geluidreducerend effect van ongeveer 8 dB bereikt.

De duurzaamheid liet echter nog te wensen over, vooral wat rafeling en hechting op de onderlaag betrof. Om deze aspecten te verbeteren en een aantal hangende vragen te beantwoorden, was verder uitgebreid onderzoek noodzakelijk.

Constructief ontwerp

Vakgebieden (1)

>>
|

Bij de opbouw van een weg kunnen in het algemeen de volgende lagen worden onderscheiden, elk bestaande uit typische materialen en met een eigen functie in het structurele ontwerp:

  • de onderfundering: dient als buffer tussen de ondergrond en de fundering en bestaat meestal uit een zandbed of uit steenslag;
  • de fundering: kan zowel gebonden als ongebonden zijn. Een ongebonden fundering bestaat veelal uit steenslag. Bij gebonden funderingen wordt hydraulisch bindend materiaal toegevoegd, zoals cement;
  • de gebonden lagen bevinden zich aan het wegoppervlak en bestaan uit bitumineuze lagen, cementbeton of een combinatie van beide.

Er bestaan drie soorten van wegconstructies. Flexibele wegconstructies bestaan uit een onderfundering, een steenslagfundering en een of meer bitumineuze lagen aan het oppervlak, stijve wegconstructies uit een onderfundering, een schraal-betonfundering en cementbeton aan het oppervlak, en halfstijve constructies uit een zandbed, een schraal-betonfundering en bitumineuze lagen aan het oppervlak.

Het doel van constructief ontwerp bestaat erin de weg zo te ontwerpen dat een voldoende lange levensduur kan worden gegarandeerd zonder dat binnen deze levensduur structurele aanpassingen nodig worden. Bij het structurele ontwerp van een weg moeten de laagdikten zo worden bepaald, dat de lasten die het verkeer uitoefent voldoende over de verschillende lagen worden verdeeld. Elke belasting zorgt immers voor een doorbuiging van de wegconstructie.

INTERREG IVB-project La MiLo afgerond

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

La MiLo (Last Mile Logistics), het project dat de laatste kilometers in de leveringsketen bestudeerde, is voltooid. In OCW Mededelingen 97 introduceerden we het project, nu stellen we de uitkomst ervan voor.

ZACA - Ongevalgevoelige zones in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Eind 2015 werd het ZACA-onderzoek afgerond. ZACA is een acroniem voor Zones à Concentration d’Accidents. De term wordt gebruikt voor de studie zelf (de ZACA-studie) en voor de ongevallenzones (de ZACA’s: de zones met een concentratie van ongevallen, ook wel ongevalgevoelige zones genoemd).

We stelden deze studie in 2014 aan u voor in OCW Mededelingen 101. Nu presenteren we u graag waartoe deze opdracht van Brussel Mobiliteit aan het OCW en zijn partners (Espaces-Mobilités en BIVV) heeft geleid.

Pagina's