Articles in Taxonomy

BESTUFS I et II (Best Urban Freight Solutions)

De afdeling Mobiliteit is aangesloten bij het internationale thematische deskundigennetwerk BESTUFS, dat tot doel heeft informatie uit te wisselen, onderzoek te verrichten en resultaten bekend te maken in verband met stedelijk goederenvervoer. Dit netwerk is een initiatief van de Europese Commissie, directoraat-generaal Energie en Transport.

De verschillende rapporten die dit netwerk heeft gepubliceerd, zijn beschikbaar op www.bestufs.net

Contact: 

Praktijkgids voor fietsvoorzieningen in Wallonië

De publicaties over fietsvoorzieningen zijn legio. Dit bemoeilijkt de taak van plaatselijke en gewestelijke planologen, die soms overstelpt lijken met een vloed van informatie en hierdoor uiteindelijk niet altijd meer weten welke oplossing in een voorliggend geval de beste is.

Voorts is de regelgeving voor fietsers uitgebreid en ingewikkeld, en verandert zij voortdurend. Het verkeersreglement en het reglement voor de wegbeheerder bevatten alle wetgeving voor het wegverkeer in zijn geheel, waardoor het soms moeilijk is snel de gezochte informatie te vinden die specifiek voor fietsers geldt.

COST 355 «Changing behaviour towards a more sustainable transport system»

Het Europese onderzoeksprogramma COST 355 had als hoofddoel na te gaan hoe de toename van de vervoersvraag zou kunnen worden ingetoomd door in te spelen op het gedrag van de reizigers, de bevrachters en de vervoerders.

Methodiek voor verkeersveiligheidsinspecties

Hoewel de Europese richtlijn richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur de procedure voor veiligheidsaudits uitvoeriger beschrijft, heeft het OCW in eerste instantie geleidelijk werk gemaakt van een methodiek voor veiligheidsinspecties.

Pagina's