Articles in Taxonomy

Onderzoek naar zuiverend vermogen van waterdoorlatende bestratingen (DPODRAIN)

|

Kerntaken (1)

>>

DPODRAIN heeft onder meer als doel de resultaten van DPOD in-situ te valideren. Daartoe zijn op de terreinen van het Centre de Compétence FOREM – Polygone de l’Eau te Verviers vier proefvakken gerealiseerd.

De voornaamste doelstelling van de proefvakken is het zuiverende vermogen en de evolutie van de microbiële populatie in reële omstandigheden te kwantificeren. Voorts zal de haalbaarheid van de in DPOD ontwikkelde inoculatietechnieken voor het aanbrengen van de micro-organismen worden onderzocht.

Contact: 

APERROUT: onderzoek naar de prestaties van mengpuinsteenslag in de wegenbouw

Jaarlijks wordt in België zes miljoen ton sloop- en bouwpuin (beton, metselwerk) gerecycled in de vorm van mengpuinsteenslag. Dit steenslag bevat tot 50 % metselwerkpuin (bakstenen, dakpannen, niet-drijvend cellenbeton) en maakt 30 % tot 40 % uit van de totale hoeveelheid steenslag die in ons land voor recycling wordt geproduceerd. Deze percentages zijn te verklaren door het relatief hoge aantal bakstenen woningen in België [1]. Voor zover het aan de bestekeisen voldoet, wordt puinsteenslag voornamelijk in ongebonden of gebonden funderingen,
onderfunderingen en ophogingen toegepast.

Prenormatief onderzoek naar prestatie-eisen voor innovatieve voegvullingsmaterialen in bestratingen met kleinschalige elementen (PREVOSTRAT) – Stand van zaken na één jaar onderzoek

In OCW Mededelingen 101 (blz. 7-9) berichtten we over het nieuwe pre-normatieve onderzoeksproject PREVOSTRAT (voluit “Prestatie-eisen voor innovatieve voegvullingsmaterialen in bestratingen met kleinschalige elementen”), dat op 1 september 2014 met steun van de FOD Economie van start is gegaan. Dit onderzoek heeft als doel beproevingsmethoden en bijbehorende prestatie-eisen voor innovatieve, al of niet gebonden voegvullingsmaterialen voor elementenverhardingen (met betonstraatstenen, kleiklinkers of straatkeien van natuursteen) op te stellen.

Voor de prestatie-eisen worden drie belangrijke aspecten onderscheiden:

  • fysisch-mechanische kenmerken en duurzaamheid (voor gebonden mortels);
  • onkruidwerend of -remmend vermogen van voegvullingen (ongebonden en gebonden materialen);
  • functiegerelateerde kenmerken zoals waterdoorlatendheid van gebonden materialen, hechtsterkte tussen straatsteen en voegmortel, en toepasbaarheid en erosiegevoeligheid van voegvullingsmaterialen.
Contact: 

Praktijkgids voor fietsvoorzieningen in Wallonië (publicaties)

De SPW heeft het OCW opdracht gegeven voor het opstellen van een praktijkgids voor fietsvoorzieningen, om in het heel Wallonië tot gelijksoortige, coherente voorzieningen te komen. Deze gids moet voor alle instanties (gewest, gemeenten, adviesbureaus, enz.) die met fietsvoorzieningen te maken krijgen een gemakkelijk te gebruiken naslagwerk vormen, waarin zij snel de nodige informatie vinden om een coherente, veilige en voor iedereen geschikte voorziening tot stand te brengen.

Energie-efficiënte materialen en technologieën voor duurzame wegen, ook in België! CEDR-studiedag – 10 november 2016 – Sterrebeek

CEDR (www.cedr.eu) is een samenwerkingsplatform van de Europese wegendirecteuren met als doel het wegvervoersysteem en de weginfrastructuur te verbeteren.

Het CEDR Transnational Research Programme is een initiatief om samen oproepen voor onderzoeksprojecten rond actuele thema’s in de wegenbouw uit te schrijven. De nadruk ligt daarbij op de toepassingsmogelijkheden voor de Europese wegbeheerders. Er moet worden gestreefd naar een optimale samenwerking tussen consortia en er dient te worden voortgebouwd op resultaten van voorgaande projecten, om het onderzoek optimaal te doen renderen.

In 2013 werd met steun van Duitsland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk een oproep gedaan voor projectvoorstellen rond energie-efficiënte materialen en technologieën. Aanleiding voor deze oproep was het toenemende gebruik van zogenoemde “groene” materialen en nieuwe technologieën in de wegenbouw met het oog op een verhoogde algemene duurzaamheid. Dit plaatst de sector voor enorme uitdagingen op het gebied van onder meer materiaalkenmerking, voorschriften, ontwerp, uitvoering, onderhoud en groene openbare aanbestedingen (Green Public Procurement). De CEDR-oproep had als doel concepten, methodologieën en strategieën te ontwikkelen die deze overgang naar duurzamere wegenbouw bevorderen.

Pagina's