Articles in Taxonomy

Over "Water en de weg"

Vakgebieden (1)

>>

De infrastructuur van de weg dient het mogelijk te maken het hemelwater zo snel mogelijk op te vangen, zodat het verkeer er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Dit kan op verschillende manieren: het water plaatselijk laten infiltreren, waterdoorlatende wegconstructie, afvoer via goten en kolken.

Tegenwoordig worden we geconfronteerd met klimaatverandering; hierdoor krijgen we plaatselijk onregelmatige, extreme pieken in de neerslag.

Er is ondertussen veel veranderd in de manier waarop water wordt afgevoerd. Vroeger werd het hemelwater vaak gemengd met afvalwater zo snel mogelijk naar het lozingspunt (open water, waterloop) afgevoerd. Thans wordt het afvalwater gescheiden van het regenwater en afgevoerd naar een zuiveringsstation, waarna het in een open water of waterloop kan worden geloosd.

Door de dichte bebouwing hebben we in het verleden behoorlijk wat verharde oppervlakken gecreëerd. Vele van deze verharde oppervlakken wateren af op wegen en hun regenwaterafvoerstelsel. Vaak krijgt dit stelsel dus niet enkel water van de weg zelf te verwerken. Om vooral op plaatsen met bekende problemen zo weinig mogelijk wateroverlast te veroorzaken, dienen in de ontwerpen waar mogelijk voorzieningen te worden getroffen om water plaatselijk te laten infiltreren, vertraagd af te voeren of tijdelijk te bufferen.

Vandaag staan we voor uitdagingen om ervoor te zorgen dat innovatieve toepassingen worden aangewend om ook in de toekomst voor onze kinderen een veilig wegverkeer te garanderen. Het OCW speelt in op de noden die zich aandienen en geeft hiermee ondersteuning aan de sector om de aanleg van riolering vaak geïntegreerd in de weg op een duurzame en kwalitatieve manier tot een goed einde te brengen. Controles tijdens de aanleg zijn nodig om de beoogde kwaliteit en prestaties te kunnen halen. Ons gespecialiseerde personeel zorgt voor technologische ontwikkelingen, onderzoek en kennisoverdracht om de kwaliteit constant te verbeteren. Voor deze kennisoverdracht bieden wij de nodige opleidingen aan.

In ons technische comité TC5b worden de vragen en noden van de branche behandeld; deze kunnen leiden tot onderzoeksprogramma’s voor het OCW. Het comité is samengesteld uit een homogene vertegenwoordiging van de sector.