Articles in Taxonomy

Handleiding voor het leggen van riolen en collectoren - OCW Aanbevelingen A 76/06

|

Kerntaken (1)

>>

De handleiding is direct bestemd voor aannemers die in de aanbrenging van rioolstelsels gespecialiseerd zijn, voor adviesbureaus en voor andere industriële spelers (leveranciers van materieel, enz.), en indirect voor (publieke of private) opdrachtgevers. Zij beperkt zich weliswaar tot sleuftechnieken, maar legt bijzondere nadruk op praktijkgerichte technische aanbevelingen voor de verschillende fasen in de uitvoering van een rioleringsproject: niet alleen het leggen van de buizen zelf, maar ook het vooronderzoek, het grondverzet en de kwaliteitscontrole. Zij houdt ook rekening met de – onder meer terminologische – wijzigingen die voortvloeien uit de invoering van de Europese norm NBN EN 1610, waaraan de publieke opdrachtgevers zich moeten houden.

Methoden ter bepaling van de doorlatendheid van grond "in situ" – OCW Aanbevelingen A 24/61

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Het Technisch Komitee voor Grond en Funderingen van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw heeft twee meetmethoden van de doorlatendheidscoëfliciënt in situ in aanmerking genomen.

Handleiding voor de sterkteberekening van ingegraven, niet onder inwendige druk werkende, stijve leidingen – OCW-publicatie RV 10/79

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

De handleiding behandelt in hoofdzaak de sterkteberekening van rolvormige leidingen in geprefabriceerde buizen in al dan niet gewapend beton, in gres, in asbest-cement of in gietijzer, bestemd voor het ondergronds afvoeren van vloeistoffen onder vrij verval of van gassen onder lage druk. Er wordt een eenvoudige en vlugge methode vooropgesteld om het sterkte-evenwicht van de leidingen na te gaan. Hoewel de studie afgestemd is op leidingen in stijve rolvormige geprefabriceerde buizen, kunnen de bekomen resultaten gemakkelijk worden aangepast aan de sterkteberekening van eventueel ter plaatse gevormde leidingen van willekeurige vorm.

De handleiding bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden omstandig uiteengezet: de vooropgestelde methoden voor de sterkteberekening van de leidingen en van de belastingen die op de leidingen inwerken; de betekenis en de wijze van vaststellen van de waarde van de in de berekeningen in te voeren coëfficiënten en parameters; de te volgen werkwijzen bij de aanleg van de leidingen en bij de uitvoering van het grondwerk; de uitbreiding van de voorgestelde berekeningswijzen tot de eivormige leidingen; uitgewerkte, becijferde toepassingen. Het tweede deel omvat de te volgen werkwijze bij de routineberekeningen ; nomogrammen en tabellen die de waarden geven van de in de berekeningen in te voeren parameters; tabellen die rechtstreeks de berekende waarden geven van de statische belastingen teweeggebracht door het wegverkeer.

Methodiek voor kwantitatieve regen-en debietmetingen in rioolstelsels en het interpreteren van daarbij verkregen gegevens – OCW-publicatie RV 36/96

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Dit verslag betreft onderzoek dat verricht is om in «experimentele» stroomgebieden een methodiek voor het meten van regenval en debieten in rioolstelsels te ontwikkelen en de grondslag te leggen voor aanbevelingen met betrekking tot het uitrusten van deze stelsels met meetinstrumenten, het verrichten van regen- en debietmetingen, en het interpreteren van de daarbij verkregen gegevens ten behoeve van het ontwerp, de dimensienering en het beheer van rioleringen.
Regen- en debietmetingen zijn niet alleen noodzakelijk om de werking van bestaande rioolstelsels of -constructies te onderzoeken, maar ook bij algemener studies zoals het uitwerken van stadsdrainage-simulatiemodellen of milieu-effectenstudies. Zij zijn onmisbaar voor het 'realtime'-beheer van drainagesystemen. De problematiek van dergelijke metingen houdt in hoofdzaak verband met de specifieke aard van metingen in rioolnetten, die voortvloeit uit de bijzondere hydrografische en pluviametrische context.

Mechanische uitwerkingen van het poriënwater – OCW-publicatie RV 19/83

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Het onderzoek heeft tot doel, voor verschillende samenhangende grondsoorten die representatief zijn voor de funderingsgrond van wegen, de mechanische grootheden te bepalen die een rol spelen in de praktische methoden voor het rationeel dimensioneren van rijbanen, hierbij rekening houdend met de vochtigheidstoestand en met de pakkingsdichtheid van de funderingsgronden met de statische belasting die het gewicht van de wegstructuur erop uitoefent.

Pagina's