Articles in Taxonomy

Meting van de oppervlakdoorlatendheid in situ: dubbele-ringproef

Met deze proef wordt de doorlatenheid van een waterdoorlatende structuur in situ bepaald. De apparatuur bestaat in hoofdzaak uit twee ringen (Ø. 50 et 70 cm), een continue watertoevoer en een automatisch systeem om de waterhoogte constant te houden.

Meting van de doorlatendheid in situ: “open-end”-proef

Bij deze methode wordt een waterkolom met een constante hoogte van 1 m op de grond aangebracht. Een continue opmeting van het aangevoerde water gedurende ten minste 20 min maakt het mogelijk de doorlatendheid van de ondergrond te bepalen.

Dossier 05 – Waterdoorlatende verhardingen met betonstraatstenen

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

De grote toename van verharde oppervlakken heeft tot gevolg dat het hemelwater niet meer op een natuurlijke wijze in de ondergrond kan dringen. Grote hoeveelheden hemelwater moeten bijgevolg via rioleringen en waterlopen worden afgevoerd. Bij overvloedige regenval kunnen deze afvoersystemen de toevloed niet meer aan. Riooloverstorten treden in werking en beken, rivieren en straten stromen over.

Hemelwater laten infiltreren via waterdoorlatende betonstraatstenen biedt een oplossing voor deze waterproblematiek.

Waterdoorlatende betonstraatstenen laten het hemelwater immers ter plaatse infiltreren. Via de fundering wordt het water gebufferd en naar de ondergrond afgevoerd. Hierdoor worden enerzijds rioleringen ontlast. Anderzijds wordt tegelijk de steeds verder dalende grondwaterstand op peil gehouden.

Zij vormen dus een efficiënte oplossing, die bovendien tegemoetkomt aan een toenemend milieubewustzijn!

Onderzoek naar zuiverend vermogen van waterdoorlatende bestratingen (DPODRAIN)

|

Kerntaken (1)

>>

DPODRAIN heeft onder meer als doel de resultaten van DPOD in-situ te valideren. Daartoe zijn op de terreinen van het Centre de Compétence FOREM – Polygone de l’Eau te Verviers vier proefvakken gerealiseerd.

De voornaamste doelstelling van de proefvakken is het zuiverende vermogen en de evolutie van de microbiële populatie in reële omstandigheden te kwantificeren. Voorts zal de haalbaarheid van de in DPOD ontwikkelde inoculatietechnieken voor het aanbrengen van de micro-organismen worden onderzocht.

Contact: 

Pagina's