Articles in Taxonomy

Constructief ontwerp

Vakgebieden (1)

>>
|

Bij de opbouw van een weg kunnen in het algemeen de volgende lagen worden onderscheiden, elk bestaande uit typische materialen en met een eigen functie in het structurele ontwerp:

  • de onderfundering: dient als buffer tussen de ondergrond en de fundering en bestaat meestal uit een zandbed of uit steenslag;
  • de fundering: kan zowel gebonden als ongebonden zijn. Een ongebonden fundering bestaat veelal uit steenslag. Bij gebonden funderingen wordt hydraulisch bindend materiaal toegevoegd, zoals cement;
  • de gebonden lagen bevinden zich aan het wegoppervlak en bestaan uit bitumineuze lagen, cementbeton of een combinatie van beide.

Er bestaan drie soorten van wegconstructies. Flexibele wegconstructies bestaan uit een onderfundering, een steenslagfundering en een of meer bitumineuze lagen aan het oppervlak, stijve wegconstructies uit een onderfundering, een schraal-betonfundering en cementbeton aan het oppervlak, en halfstijve constructies uit een zandbed, een schraal-betonfundering en bitumineuze lagen aan het oppervlak.

Het doel van constructief ontwerp bestaat erin de weg zo te ontwerpen dat een voldoende lange levensduur kan worden gegarandeerd zonder dat binnen deze levensduur structurele aanpassingen nodig worden. Bij het structurele ontwerp van een weg moeten de laagdikten zo worden bepaald, dat de lasten die het verkeer uitoefent voldoende over de verschillende lagen worden verdeeld. Elke belasting zorgt immers voor een doorbuiging van de wegconstructie.