Articles in Taxonomy

Over "Dienstbetoon aan vakmensen"

Dienstbetoon aan vakmensen is een kerntaak van het OCW

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) verstrekt dienstbetoon aan vakmensen in de vorm van technische bijstand, technologische dienstverleningen en documentaire bijstand.

Aan vakmensen, die vaak snel een doeltreffende oplossing voor bijzondere problemen nodig hebben, verlenen wij technische bijstand voor alle onderwerpen die tot de vakgebieden van het Centrum behoren.

Voor bijzondere actuele onderwerpen stellen wij aanvullend en met steun van de Gewesten diverse technologische dienstverleningen (TD) ter beschikking van alle Belgische bedrijven, in het bijzonder de KMO’s.

Door die contacten kunnen de technologische adviseurs de toepassing van innovatieve materialen en technieken stimuleren én voeling houden met de noden aan nieuw, diepgaander of sturend onderzoek in de sector.

Daarnaast verleent onze documentatiedienst documentaire bijstand via consultatie van nationale en internationale databases en toegang tot onze bibliotheek. De bibliotheek biedt een uitgebreide collectie vakliteratuur aan, die uniek is voor België. Ze belicht niet alleen alle bouwtechnische aspecten van de wegenbouw, maar omvat evengoed werken over thema’s zoals verkeersveiligheid, mobiliteit, wegbebakening en leefmilieu, en publicaties van sociaaleconomische aard, statistieken, normatieve documenten, enz. Voorts dragen wij bij aan de ontwikkeling van documentaire hulpmiddelen, databases en een viertalige thesaurus ten behoeve van de International Transport Research Documentation (ITRD). Het OCW levert in het comité Terminologie van PIARC een grote bijdrage aan de meertalige onlineterminologiedatabase. Voor professionals in om het even welk vak en vooral bij internationale contacten is begrijpen en begrepen worden inderdaad een must. Dat geldt des te meer voor de wegenbouw, dé sector die mensen met elkaar verbindt.

Met steun van de FOD Economie verstrekt het normensteunpunt de KMO’s in de wegenbouw alle nuttige informatie in verband met normalisatie. Dit gebeurt via een eigen website (http://nan.brrc.be) en ons driemaandelijkse tijdschrift OCW Mededelingen. Het werkterrein van dit steunpunt strekt zich uit over alle vakgebieden in de wegenbouw waarop het OCW actief is.