Articles in Taxonomy

Over "Geomaterialen en funderingen"

Het werkterrein van de wegengeotechniek is de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. Dit is het gevolg van rekening houden met milieubehoud en duurzame ontwikkeling, en van de daaruit voortvloeiende wettelijke verplichting om algemeen zuinig om te gaan met de nog beschikbare natuurlijke hulpbronnen en om het grondgebruik bij grondwerken voor wegenbouw te optimaliseren.

Nuttige toepassing van plaatselijke materialen – inclusief marginale materialen – die bij grondwerken vrijkomen, is een belangrijk onderwerp van zorg (zie het PIARC-rapport 1201R37 “Innovative approaches towards the use of locally available natural marginal materials”).

Bovendien stelt de Europese afvalstoffenrichtlijn 2008/98/EG dat tegen 2020 een nuttige toepassing moet worden gevonden voor zeventig gewichtsprocent van het bouw- en sloopafval.

Rekening houden met de milieuaspecten plaatst de wegengeotechniek dus voor nieuwe uitdagingen.

De steile opgang van de toepassing van nieuwe (kunstmatige en gerecyclede) geomaterialen in wegen brengt met zich mee dat geschikte procedures moeten worden ontwikkeld om er zeker van te zijn dat zij in een aangepast proces van kwaliteitsvolle wegenbouw worden gebruikt.

Karakterisering van deze materialen om het gedrag ervan op korte en lange termijn in wegconstructies na te gaan, is een belangrijke doelstelling in het werkgebied Geomaterialen en funderingen.

Contact: