Articles in Taxonomy

6th European FWD User Group Meeting – Structural Condition Assessment

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

On 10 and 11 June 2010, the Belgian Road Research Centre hosted a seminar devoted to the FWD (Falling Weight Deflectometer) and Structural Condition Assessment.

Contact: 

Tomorrow’s Road Infrastructure Monitoring & Management (TRIMM) – Comfortbeoordeling

|

Kerntaken (1)

>>

De langs(on)vlakheid van een wegoppervlak is een belangrijke invloedsfactor voor het rijcomfort van de weggebruikers. Het OCW heeft, in samenwerking met partners AIT en VTI, onderzocht hoe dit kenmerk met een “klassiek” wagenpark kan worden gemeten. De data werden enerzijds met CAN-bus (beschikbaar in haast alle “klassieke” wagens) en anderzijds met smartphone verzameld.

Contact: 

Tomorrow’s Road Infrastructure Monitoring & Management (TRIMM)

|

Kerntaken (1)

>>

Met steun van het Zevende kaderprogramma voor onderzoek van de Europese Unie (KP7, 2007-2013) is het TRIMM-project (acroniem voor Tomorrow’s Road Infrastructure Monitoring & Management) opgezet. Dit project had als doel de rol van conditieonderzoek in het beheer van wegen te versterken en de positieve effecten ervan in de kijker te plaatsen.

De conditie van een wegennet is immers bepalend voor de diensten die het aan de weggebruikers verleent. Onderhoudsmaatregelen zorgen voor het behoud of de verbetering van de conditie van bruggen en wegen.

Contact: 

Valgewichtdeflectiemeter (“falling weight deflectometer” of FWD) – Meting van de structurele kenmerken van wegen

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw bezit een valgewichtdeflectiemeter om de tijdelijke doorbuiging van wegen onder invloed van zwaar verkeer te meten. Vanuit een stilstaand voertuig wordt een valgewicht op een metalen schijf op het wegoppervlak neergelaten. Een rubberen buffer boven de metalen schijf dempt de klap om zo de geleidelijke belasting door een overrijdende zwaar beladen wielas van een vrachtwagen te simuleren. Negen sensoren in de buurt van de inslagzone registeren de tijdelijke deflectie van de weg. Uit de meetgegevens kan de deflectiekromme worden bepaald. De FWD is geschikt voor metingen op alle soorten van wegconstructies (van flexibel tot stijf) en op wegennetten. Gewoonlijk wordt om de 100 m een meting uitgevoerd. Eén meting duurt minder dan twee minuten.

Contact: 

Curviameter – Meting van structurele kenmerken van wegen

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw bezit een curviameter om structurele kenmerken van wegen snel en nauwgezet te meten. Dit toestel meet de vervorming van een wegdek in honderd punten met een snelheid van 18 km/h en een nauwkeurigheid van 0,02 mm. De achterste wielas wordt belast van 8 t tot 13 t. Om de 5 m meet een sensor, die door middel van een voortglijdende ketting op het wegoppervlak wordt geplaatst, de tijdelijke vervorming bij de passage van de achterste wielas.

Contact: 

Pagina's