Articles in Taxonomy

Ontwikkeling van prestatieproeven voor en bepaling van de prestaties van gekleurde bitumineuze verhardingen

Dit project werd door het Belgische Normalisatiebureau gefinancierd voor een looptijd van vier jaar (1/10/2011 - 30/09/2014). Het had voornamelijk als doel:

  • prestatieproeven te ontwikkelen om de kleur en de kleurbestendigheid van gekleurd  bitumineuze mengsels objectief te bepalen;
  • de effecten van de toegepaste specifieke materialen op de mechanische prestaties van gekleurde asfaltmengsels te bepalen;
  • na te gaan in hoeverre de Europese beproevingsmethoden voor keuringen vóór en na de verwerking geschikt zijn.

Koudasfalt

De voordelen van koudasfalt liggen vooral op het vlak van het milieu: energiebesparing (geen verwarming van het bindmiddel of de aggregaten) en minder verontreiniging (stofontwikkeling tijdens de asfaltproductie).

Contact: 

Studie van technieken voor asfaltproductie bij verlaagde temperaturen en de impact ervan op de prestaties van asfalt

In het kader van duurzame ontwikkeling gaat momenteel veel aandacht naar de productie en toepassing van asfalt bij verlaagde temperatuur (AVT), wegens de voordelen op zowel energetisch, milieuhygiënisch als bouwtechnisch vlak.

Tweelaags zeer open asfalt

|

Kerntaken (1)

>>

Dit project vindt zijn oorsprong in het zoeken naar een alternatief voor klassiek zeer open asfalt, dat de vele voordelen ervan (akoestische eigenschappen, drainagevermogen, stroefheid, weerstand tegen spoorvorming) behoudt en tegelijk de nadelen ervan (op het stuk van wintergedrag en duurzaamheid) vermindert of beperkt.

Contact: 

Asfaltbeton met verhoogde stijfheid (AVS): een remedie voor de spoorvormingsgevoeligheid van asfaltwegen (IWT-projectnummer 30920)

|

Kerntaken (1)

>>

In dit project werden verschillende varianten ontwikkeld, waaronder een aantal gebaseerd op het Franse EME (“enrobé à module élevé”). Na uitgebreide beproeving in het laboratorium werden in 2006 tien varianten aangebracht op een zwaar belast vak van de E19 tussen Brussel en Antwerpen. Dit werd gevolgd door aanbevelingen en het vastleggen van prestatievoorschriften voor dit asfalttype, in samenwerking met MOW. Alle informatie over dit project is terug te vinden in researchverslag RV43/07 van het OCW.

Pagina's