Articles in Taxonomy

Prenormatief onderzoek naar prestatie-eisen voor innovatieve voegvullingsmaterialen in bestratingen met kleinschalige elementen (PREVOSTRAT) – Stand van zaken na één jaar onderzoek

In OCW Mededelingen 101 (blz. 7-9) berichtten we over het nieuwe pre-normatieve onderzoeksproject PREVOSTRAT (voluit “Prestatie-eisen voor innovatieve voegvullingsmaterialen in bestratingen met kleinschalige elementen”), dat op 1 september 2014 met steun van de FOD Economie van start is gegaan. Dit onderzoek heeft als doel beproevingsmethoden en bijbehorende prestatie-eisen voor innovatieve, al of niet gebonden voegvullingsmaterialen voor elementenverhardingen (met betonstraatstenen, kleiklinkers of straatkeien van natuursteen) op te stellen.

Voor de prestatie-eisen worden drie belangrijke aspecten onderscheiden:

  • fysisch-mechanische kenmerken en duurzaamheid (voor gebonden mortels);
  • onkruidwerend of -remmend vermogen van voegvullingen (ongebonden en gebonden materialen);
  • functiegerelateerde kenmerken zoals waterdoorlatendheid van gebonden materialen, hechtsterkte tussen straatsteen en voegmortel, en toepasbaarheid en erosiegevoeligheid van voegvullingsmaterialen.
Contact: 

OCW sectorale operator voor CEN/TC’s 226 Weguitrusting, 227 Wegenbouwmaterialen en 396 Grondwerken

Op 20 maart 2007 heeft de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie (NBN) het OCW erkend als sectorale operator voor de Europese technische comités CEN/TC226 Weguitrusting en CEN/TC227 Wegenbouwmaterialen.

Contact: