Articles in Taxonomy

OCW sectorale operator voor CEN/TC’s 226 Weguitrusting, 227 Wegenbouwmaterialen en 396 Grondwerken

Op 20 maart 2007 heeft de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie (NBN) het OCW erkend als sectorale operator voor de Europese technische comités CEN/TC226 Weguitrusting en CEN/TC227 Wegenbouwmaterialen.

Eind 2009 werd het OCW, samen met het WTCB, aanvaard als sectorale operator voor het nieuw opgerichte CEN/TC396 Grondwerken.

In het gereorganiseerde normalisatielandschap blijft het NBN weliswaar het nationale contactpunt voor de Europese en internationale normalisatie-instellingen, maar worden de nationale werkzaamheden uitbesteed aan representatieve en onafhankelijke partners, de zogenoemde sectorale operatoren. Op die manier wil de overheid de participatie van alle betrokken partijen (industrie, overheid, onderzoeksinstellingen, enz.) versterken.

Elke erkende sectorale operator is verantwoordelijk voor een of meer normalisatiecommissies. Die commissies treden op als Belgische stuurgroep voor de Europese of internationale technische comités waarvoor de sectorale operator erkend is. De leden worden op de hoogte gehouden van het verloop van de Europese en internationale werkzaamheden en kunnen op het gepaste tijdstip hun opmerkingen op de ontwerpdocumenten geven. De normalisatiecommissie wijst eveneens de experts aan voor deelname aan de Europese of internationale vergaderingen.

De werking van de normalisatiecommissies wordt geregeld in een huishoudelijk reglement, dat uit drie delen bestaat:

  • een algemeen deel, dat door het NBN is opgelegd;
  • een gemeenschappelijk deel voor alle sectorale operatoren voor de bouw;
  • een specifiek deel voor de domeinen die door het OCW worden beheerd.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de verschillende werkgroepen in de drie CEN/TC’s waarvoor het OCW als sectorale operator is erkend. 

CEN/TC226 - Road Equipment - Weguitrusting
WG1 Road Restraint Systems Beveiligingsconstructies
WG2 Horizontal Road Signs Wegmarkeringen
WG3 Vertical Signs & Variable Message Signs Vast opgestelde, verticale wegbebakening en wisselborden
WG4 Traffic Control Verkeersregeling
WG5 Street Lighting (liaison met CEN/TC169 - Light and lighting) Straatverlichting
(gelieerd met CEN/TC169 – Licht en verlichting)
WG6 Traffic Noise Reducing Devices Verkeerslawaaibeperkende constructies
WG9 Clockwork parking meters and automatic car park ticket dispensers Parkeermeters en -automaten
WG10 Break-away safety Passieve veiligheid
WG11 Variable message signs Wisselborden

 

CEN/TC227 - Road Materials - Wegenbouwmaterialen
WG1 Bituminous mixtures Asfaltmengsels
WG2 Surface dressing and slurry surfacing Oppervlakbehandeling (bestrijkingen en slems)
WG3 Materials for concrete roads including joint fillers and sealants Materialen voor betonverhardingen, inclusief vullingsmaterialen en dichtingsproducten
WG4 Hydraulic bound and unbound mixtures (including byproducts and waste materials) Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels, inclusief industriële bijproducten en afvalstoffen
WG5 Surface characteristics Oppervlakkenmerken

 

CEN/TC396 - Earthworks - Grondwerken
WG1 General Matters Algemeen gedeelte over grondbeginselen, ontwerpregels, milieuaspecten, terminologie
WG2 Classification systems for earthwork purposes and characterisation of excavatability Classificatie van grondwerken en de onderkenning van grondsoorten
WG3 Construction procedures Bouwprocedures
WG4 Quality control and monitoring Controle en monitoring van de kwaliteit
WG5 Hydraulic fill Opspuitingen

 

Wie in een of meer van de bovenvermelde TC’s en WG’s wenst mee te werken of op de hoogte van de voortgang van de normalisatiewerkzaamheden wil blijven, kan zich steeds bij k [dot] redant [at] brrc [dot] be (K. Redant) aanmelden.

Zoals voorheen blijft het normensteunpunt voor iedereen beschikbaar voor alle informatie, vragen of ondersteuning in verband met  normalisatie & CE-markering.

Contact: