Articles in Taxonomy

Betongranulaat

1. Karakterisering

Gebroken beton granulaat afkomstig van het opbreken en/of affrezen van betonnen constructies.
Qualiroutes 2012: Gravillons de granulats recyclés de béton mixtes.
SB250: gebroken betongranulaat.
De samenstelling voldoet volgens NBN EN 13242 aan: Rc70, Rcug90, Rb10-, Ra5-, Rg2-, X1- en FL5-.

2. Milieuhygiënische kwaliteit

De milieuhygiënische kwaliteit van betongranulaat wordt in sterke mate bepaald door de oorsprong van het betonpuin, in casu de oorspronkelijke functie ervan en eventuele contacten met verontreinigende stoffen. Betonpuin van opgebroken wegverhardingen en gesloopte kunstwerken is over het algemeen zeer zuiver, terwijl het risico op eventuele verontreiniging bij puin van bijvoorbeeld bedrijfsvloeren duidelijk hoger is.

3. Toepassingsmogelijkheden in de wegenbouw

Volgens de milieu- en bouwtechnische regelgeving is nuttige toepassing mogelijk als granulaat voor de wegenbouw.
Betongranulaat is geschikt voor toepassing in (onder)funderingen van wegen, zowel in ongebonden vorm als in cementgebonden steenslagfunderingen. Ook in funderingen van schraal beton, inclusief drainerend schraal beton en walsbeton, wordt betongranulaat toegelaten.
Toepassing ter vervanging van maximaal 20 % van het steenslag in cementbeton voor wegverhardingen (onderlaag bij tweelaagse uitvoering) en lijnvormige elementen is volgens SB250 enkel toegestaan voor zogenoemd “hoogwaardig betongranulaat”. Het betonpuin waaruit dit wordt verkregen, moet zelf al een hoge druksterkte hebben en zeer zuiver zijn.
Buiten de wegenbouw wordt ook geëxperimenteerd met betongranulaat als (kringloop)granulaat in een nieuw betonmengsel voor constructief beton in de algemene bouw, in een beperkt vervangingspercentage.

4. Milieutechnische kenmerken van de verschillende verwerkingstechnieken

Van cementgebonden verwerking wordt verwacht dat het nieuwe bindmiddel de uitloging van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen vermindert. Hiervoor zijn echter weinig wetenschappelijke onderzoeksresultaten bekend.
Toepassing van recyclinggranulaten zoals betongranulaat in nieuwe granulaattoepassingen is uit milieu- en duurzaamheidsoogpunt een pluspunt, omdat zij de productie van aggregaten van natuurlijke oorsprong vermijdt.
Dit pluspunt is het grootst bij toepassing in een gesloten kringloop, zoals betongranulaat in nieuwe betonmengsels.
Toepassing van andere, meer milieukritische secundaire grondstoffen in betonconstructies kan in volgende recyclingcycli eventueel wel de milieuhygiënische kwaliteit van het toekomstige betonpuin negatief beïnvloeden.

5. Economische aspecten

Verwerking van betongranulaat in een cementgebonden wegfundering is qua kostprijs vergelijkbaar met andere cementgebonden granulaatmengsels voor funderingen.

6. Ervaringen in België

In België bestaat ruime ervaring met de toepassing van betongranulaat als steenslag in onderfunderingen en funderingen van wegen.
De ervaring met toepassingen in onderlagen van wegverhardingen en lijnvormige elementen van beton is veeleer beperkt.

7. Conclusies en aandachtspunten

Granulaten uit de recycling van bouw- en slooppuin en meer bepaald betongranulaat vinden vooral toepassing in onderfunderingen en funderingen van wegen.
Verwerking in nieuwe betonmengsels krijgt geleidelijk meer aandacht, maar vereist zeer zuiver en hoogwaardig betongranulaat.

Gelinkte Documenten 
Contact: