Werkblad “Sleufbodem: controle en aanbevolen oplossingen”

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Bij het leggen van leidingen in sleuven blijkt dikwijls dat de ondergrond weinig draagkrachtig is en/of dat er betrekkelijk veel water in de sleuf komt.

In zulke situaties hebben zowel de aannemer als de opdrachtgever vaak niet meteen een oplossing om te voorkomen dat de leiding achteraf plaatselijk te veel verzakt door zettingsverschillen.

Er staan momenteel echter geen voorschriften ter zake in de verschillende bestekken. Op bouwplaatsen leidt dat vaak tot hevige discussies tussen de verschillende partijen over de verantwoordelijkheden, de te ondernemen acties en de aan te wenden methoden om hetprobleem te verhelpen.

Als hulpmiddel stelt het OCW een werkblad voor de kwaliteitsbeoordeling van sleufbodems voor, samen met een methodiek om de meest aangewezen oplossing te kiezen. Dit werkblad is gebaseerd op de ervaring van het OCW en op hetgeen op veel bouwplaatsen gebeurt. Het kan eventueel nog worden verbeterd met feedback uit de praktijk.

De verschillende oplossingen die naar voren worden geschoven, steunen in hoofdzaak op de resultaten van proeven met de lichte slagsonde van het OCW tot 2 m diepte onder het baanbed, en op het al of niet toetreden van water. Op een sleufbodem is deze proef vrij gemakkelijk
uit te voeren.

Het eigenlijke werkblad

Het werkblad dat hierna toegelicht wordt, geldt voor sleuven van minder dan 1,5 m breed, die voor klassiek verdichtingsmaterieel niet toegankelijk zijn. Ook zij aangestipt dat er steeds een legbed aanwezig moet zijn.

Gelinkte Documenten 
Contact: