Leden

Als private researchinstelling van openbaar nut heeft het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) ressorterende en steunende leden.

Als ressorterend lid (aannemer) wordt beschouwd iedere natuurlijke of rechtspersoon wiens hoofd- of bijactiviteit bestaat in het aanleggen, herstellen en/of onderhouden van wegen, straten, pleinen, bruggen en vliegveldbanen, inclusief alle aanverwante voorzieningen zoals wegbebakening en verkeersgeleiding, rioleringen, voetpaden, fietspaden en kleine kunstwerken. Ressorterende leden betalen een bijdrage van 0,8 %, berekend op het totale bedrag van de werken die op Belgische bodem worden uitgevoerd. Zij genieten van een uitgebreide dienstverlening van het Centrum.

Van bij zijn oprichting streeft het Centrum naar nauwe banden met niet alleen zijn ressorterende leden (wegenbouwaannemers) en alle wegbeherende overheden, maar ook met alle andere spelers in de wegenbouw (adviesbureaus, de academische wereld, enz.). Informatie en dienstbetoon spelen daarbij een sleutelrol. Daarom biedt het OCW deze spelers de mogelijkheid om tegen een bescheiden jaarlijkse bijdrage steunend lid te worden. Zij krijgen dan toegang tot de hiernavolgende diensten van het Centrum.

  1. Kosteloze toezending van OCW-publicaties (handleidingen, meetmethoden, researchverslagen, synthesen, driemaandelijkse OCW Mededelingen, enz.).
  2. Recht op documentaire bijstand (maximaal vijfmaal per jaar) via:
    1. consultatie van gegevensbanken;
    2. toegang tot onze bibliotheek, die een uitgebreide wetenschappelijke en technische documentatie bevat. De bibliotheek is gevestigd in de OCW-vestiging, Fokkersdreef 21 te Sterrebeek en is op afspraak toegankelijk van maandag tot vrijdag, telkens van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. (Liggingsplan + reisweg)
  3. Recht op technische bijstand over alle onderwerpen die tot de kernactiviteiten van het Centrum behoren. Voor deze technische bijstand wordt het geldende uurtarief aangerekend.
  4. Voordeeltarief (voor al het personeel van uw bedrijf) bij inschrijving op onze studie- en opleidingsdagen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw d [dot] devijver [at] brrc [dot] be (Dominique Devijver) (’s voormiddags): 02 766 03 26.