Dienstbetoon aan vakmensen

Dienstbetoon aan vakmensen is een kerntaak van het OCW

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) verstrekt dienstbetoon aan vakmensen in de vorm van technische bijstand, technologische dienstverleningen en documentaire bijstand.

Aan vakmensen, die vaak snel een doeltreffende oplossing voor bijzondere problemen nodig hebben, verlenen wij technische bijstand voor alle onderwerpen die tot de vakgebieden van het Centrum behoren.

Voor bijzondere actuele onderwerpen stellen wij aanvullend en met steun van de Gewesten diverse technologische dienstverleningen (TD) ter beschikking van alle Belgische bedrijven, in het bijzonder de KMO’s.

Door die contacten kunnen de technologische adviseurs de toepassing van innovatieve materialen en technieken stimuleren én voeling houden met de noden aan nieuw, diepgaander of sturend onderzoek in de sector.

Daarnaast verleent onze documentatiedienst documentaire bijstand via consultatie van nationale en internationale databases en toegang tot onze bibliotheek. De bibliotheek biedt een uitgebreide collectie vakliteratuur aan, die uniek is voor België. Ze belicht niet alleen alle bouwtechnische aspecten van de wegenbouw, maar omvat evengoed werken over thema’s zoals verkeersveiligheid, mobiliteit, wegbebakening en leefmilieu, en publicaties van sociaaleconomische aard, statistieken, normatieve documenten, enz.