Articles in Taxonomy

Het watergehalte van funderingsbodems van Belgische wegen bij het einde van de winter – OCW-publicatie RV 2/72

Om de watergehalten van de funderingsbodems van rijwegen tijdens de meest ongunstige periode van het jaar te kennen, werden tijdens de maanden maart en april van de jaren 1968, 1969 en 1970, door horizontale boringen onder wegen in alle streken van België, ongeroerde monsters genomen. In die periode van het einde van de winter zijn de bodems het vochtigst en de grondwaterspiegels het hoogst.

Databank secundaire materialen

Nuttige toepassing van afvalstoffen is niet nieuw in de wegenbouw. Sinds de jaren 1970 blijkt er echter toenemende belangstelling te zijn voor recycling van industriële bijproducten en sloopmaterialen. Voor deze trend zijn diverse redenen aan te geven.

Contact: 

Niet-teerhoudend asfaltgranulaat

Nuttige toepassing van afvalstoffen is niet nieuw in de wegenbouw. Sinds de jaren 1970 blijkt er echter toenemende belangstelling te zijn voor recycling van industriële bijproducten en sloopmaterialen.

Contact: 

Handleiding voor de bescherming van wegconstructies tegen de inwerking van water – OCW Aanbevelingen A 88/14

Water kan bij wegconstructies heel wat nadelige effecten en schade veroorzaken. Te veel water op het wegoppervlak kan de zichtbaarheid bemoeilijken, de veiligheid van de weggebruikers in gevaar brengen en taluds uitspoelen. Water in de wegconstructie kan schade veroorzaken, die snel uitbreidt.
Deze handleiding heeft als doel opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers te helpen bij het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van wegen de nodige maatregelen te nemen om water van het wegoppervlak en uit het weglichaam af te voeren en zo de veiligheid van de weggebruikers en de duurzaamheid van de wegconstructie te waarborgen. Voorts worden maatregelen beschreven die moeten helpen vermijden dat tijdens de levensduur van een weg water in de wegconstructie terechtkomt.
Deze publicatie is een herziening van de Handleiding voor de bescherming van wegenwerken tegen de inwerking van het water (A 28/65) uit 1965.

Teerhoudend asfaltgranulaat

Nuttige toepassing van afvalstoffen is niet nieuw in de wegenbouw. Sinds de jaren 1970 blijkt er echter toenemende belangstelling te zijn voor recycling van industriële bijproducten en sloopmaterialen.

Contact: 

Pagina's