Articles in Taxonomy

Cyclische triaxiaalproef


Cyclische triaxiaalproef

Met deze proef kan het effect van wegverkeer op ongebonden, korrelvormige materialen die in funderingen en onderfunderingen zijn toegepast, in het laboratorium worden gesimuleerd:

Microtextuurmeter

De «Road profiler» voor het meten van macro- en microtextuur

Meting van de nachtzichtbaarheid (retroreflectie) van wegmarkeringen bij droog weer (RL)

De nachtzichtbaarheid is de lichtsterkte die een automobilist op 30 m afstand waarneemt afkomstig van een oppervlakte-eenheid van de bemonsterde markering en per eenheid van verlichtingssterkte van de markering, terwijl deze markering wordt belicht door de zeer schuin invallende lichtbundel van de koplampen van het voertuig. De nachtzichtbaarheid wordt net als de dagzichtbaarheid uitgedrukt in mcd lx-1 m-2. In bestekken worden voor nieuwe markeringen retroreflecties geëist tussen 100 en 300 mcd lx-1 m-2 voor witte markeringen en tussen 80 en 200 mcd lx-1 m-2 voor gele. Sommige witte markeringen geven initieel retroreflecties van 500 mcd lx-1 m-2 en meer. De meetapparatuur waarover het OCW beschikt is een RL2000 van de firma DELTA en wordt eveneens nader beschreven in informatieblad N56 van het OCW.

Contact: 

Proeven voor bitumen en asfalt

Om de kwaliteit van asfalt te bevorderen en duurzame asfaltmengsels te ontwerpen, is het noodzakelijk te beschikken over goede beproevingsmethoden om de eigenschappen van bitumen en asfalt in het laboratorium en op de bouwplaats te beoordelen. Daarbij is het verband tussen proefresultaten en gedrag op lange termijn van groot belang. Bovendien wordt op Europees niveau naar eenvormige beproevingsmethoden gestreefd.

Ontwikkeling van prestatieproeven voor en bepaling van de prestaties van gekleurde bitumineuze verhardingen

Dit project werd door het Belgische Normalisatiebureau gefinancierd voor een looptijd van vier jaar (1/10/2011 - 30/09/2014). Het had voornamelijk als doel:

  • prestatieproeven te ontwikkelen om de kleur en de kleurbestendigheid van gekleurd  bitumineuze mengsels objectief te bepalen;
  • de effecten van de toegepaste specifieke materialen op de mechanische prestaties van gekleurde asfaltmengsels te bepalen;
  • na te gaan in hoeverre de Europese beproevingsmethoden voor keuringen vóór en na de verwerking geschikt zijn.

Pagina's