Articles in Taxonomy

Lengteprofielanalysator (“Analyseur de profil en long” of APL) – meting van de langsvlakheid van wegen

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw bezit een lengteprofielanalysator voor continue meting van het wegprofiel. Op basis van de meetgegevens kan de langsvlakheid van een weg worden gekwantificeerd en kunnen indicatoren zoals vlakheidscoëfficiënt (VC) en internationale vlakheidsindex (IRI) worden berekend. De langsvlakheid is een belangrijke factor voor de veiligheid en het comfort van de weggebruikers. De hoge meetnauwkeurigheid maakt de APL ook geschikt voor onderzoeksdoeleinden. Het meetwiel stijgt of daalt met het reliëf van de weg. Die beweging veroorzaakt een verandering van de hoek die de draagarm van het wiel met zijn scharnierpunt vormt. Een inerte slinger in de draagarm zet het wegprofiel om in een elektrisch signaal. Om de 5 cm wordt de hoek tussen draagarm en slinger geregistreerd, zodat een grafische weergave van het “pseudoprofiel” wordt verkregen. Een constante meetsnelheid van 21,6 km/h, 54 km/h of 72 km/h is noodzakelijk.

Contact: 

Instrumenten voor wegbeheerders (voor een objectieve en rationele totaalaanpak van wegbeheer) – Synthese N 48/14

Voor de aanleg en het onderhoud van weginfrastructuur zijn diverse actoren verantwoordelijk. Dat kunnen gewesten of gemeenten zijn, maar ook beheerders van vliegveldbanen, haventerreinen, bedrijventerreinen, enz. Verouderende infrastructuur, toenemende verkeersbelastingen en beperkte budgettaire middelen plaatsen hen echter voor dezelfde uitdagingen.

Kwaliteit is voor alle actoren belangrijk, maar wordt anders ingevuld:

Verhoogde inrichtingen en busdrempels

De koninklijke besluiten van 9 oktober 1998 en 3 mei 2002 in verband met verkeersdrempels en -plateaus leggen de technische eisen en voorschriften vast waaraan deze inrichtingen moeten voldoen. Het OCW heeft voor de geometrische keuring van deze “verhoogde inrichtingen op de openbare weg”, zoals zij thans officieel heten, een meetmethode uitgewerkt, waarmee snel kan worden nagegaan of zij volgens de eisen en voorschriften zijn aangelegd.
De wetgeving staat toe dat inrichtingen met verschillende geometrie en afmetingen worden aangebracht, maar zij moeten wel worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden (ligging, soorten van voertuigen in het verkeer). Alle voorgeschreven (en a fortiori de niet-reglementaire) inrichtingen zijn dus niet intrinsiek even efficiënt om de snelheid van het verkeer te verlagen. Bij het kiezen van een inrichting en van eventuele voorzieningen moet dus goed worden nagedacht over de gestelde doelen. Om op termijn te kunnen beschikken over een objectieve input voor deze denkoefening, verricht het Centrum ook metingen op bestaande locaties, waarbij het zowel de geometrie van de inrichting als de gereden snelheden nagaat.
Voorts bepaalt de Ministeriële omzendbrief van 3 mei 2002 (zie het gelinkte document hieronder) betreffende de verhoogde inrichtingen bestemd om de snelheid te beperken tot 30 km/h en de rijbaankussens de aanlegcriteria, gebruiksvoorwaarden en geometrische eisen waaraan zij moeten voldoen, evenals de toe te passen bebording en markering.

Contact: 

Lijst van bitumen- en asfaltproeven

Het OCW beschikt over verschillende proeven die zowel in het kader van onderzoek als voor derden worden uitgevoerd.

Meten van wegdektextuur

Deze methode laat toe de oppervlaktextuur van een wegdeksectie te meten. Het OCW beschikt hiervoor over twee «laserprofilometers». De dynamische laserprofilometer is op een meetvoertuig gemonteerd voor hoge rendementsmetingen. De statische laserprofilometer is gemonteerd op een aanhangwagentje voor «puntmetingen» waarbij de exacte positie van de meting van belang is. De resultaten van de wegdektextuurmeting bevatten veel informatie over de akoestische eigenschappen van het wegdek, maar leveren ook informatie over andere aspecten van het wegdek, zoals de stroefheid en de rolweerstand.

Contact: 

Pagina's