Sint-Truiden pilotstad in project om de toegankelijkheid voetpaden te meten

Het stadsbestuur van Sint-Truiden en het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw (OCW) gaan samen een screening van alle voetpaden binnen de vesten van Sint-Truiden uitvoeren. De meting zal het comfort van de bestrating bepalen en zo een objectief beeld geven van de toegankelijkheid van de voetpaden.

Voor de metingen zal een OCW-medewerker de komende twee weken met een speciaal uitgeruste rolstoel alle voetpaden in het stadscentrum afrijden. De meetstoel meet het comfort en de langs- en dwarshelling van de voetpaden. Op basis van deze resultaten bekomen we een score van 0 tot 10 per 5 m en een gemiddelde score per straat.

Tim Massart van OCW: “Als onderzoekscentrum voor de wegenbouw beschouwen we de weg als een openbare ruimte van gevel tot gevel. Met én voor wegbeheerders en andere actoren in de sector onderzoeken en ontwikkelen we innovatieve oplossingen om duurzame en voor iedereen toegankelijke straten, pleinen en andere openbare ruimten te realiseren. Zo was de toenemende aandacht voor voetpaden voor ons de aanzet om na te denken hoe we op een objectieve manier het comfort van voetpaden kunnen meten. Voor zover wij weten, bestaat nationaal noch internationaal geen objectieve tool om de kwaliteit van voetgangersverhardingen continu, snel en kostenvriendelijk te bepalen. We hebben ons daarom in de plaats gesteld van een rolstoelgebruiker, die het vaak moeilijker heeft dan valide personen om zich van A naar B te verplaatsen. Door de ervaring met onze meetvoertuigen hebben we een meettoestel gebouwd met als basis een rolstoel. Met het eerste prototype hebben we vergelijkende metingen uitgevoerd met een testgroep van 28 deelnemers, onder hen zowel valide als mindervalide voetgangers, om na te gaan of onze objectieve beoordeling overeenstemde met de subjectieve beleving van de weggebruikers. Na de zeer positieve resultaten is het prototype aangepast om efficiënter te kunnen werken. Nu zijn we klaar om een heel netwerk zoals hier in Sint-Truiden op te meten.

Schepen voor Mobiliteit Bert Stippelmans: “Sint-Truiden is pilootgemeente voor deze screening. Het is dan ook de eerste keer dat de meetstoel van het OCW, gebruikt wordt om een aaneengesloten netwerk van straten op te meten. Het is uniek dat op een objectieve manier data verzameld wordt, die een objectieve beoordeling mogelijk maakt, zelfs tot op het niveau van een stukje van 5 m voetpad.“

“Als stadsbestuur zetten wij sterk in op toegankelijkheid. Tot vandaag was het echter moeilijk om de toegankelijkheid van voetpaden te meten. Iedereen klaagt wel eens over de slechte staat van een bepaald stuk voetpad. Nu kunnen we dat subjectieve gevoel ook op een objectieve manier meten. Met de resultaten, die we verwachten in de eerste helft van oktober, kunnen onze diensten Mobiliteit en Infrastructuur aan de slag. Op basis van een realistische planning zullen we de toegankelijkheid van de voetpaden aan pakken”, aldus burgemeester Veerle Heeren.

“Uit de resultaten zullen we ook heel wat kunnen leren over de mate van comfort van bepaalde verhardingen. Dit zullen we dan gebruiken bij de materiaalkeuze voor toekomstige projecten” besluit Bert Stippelmans.

Contact: