Ontwikkeling van de grondradartechniek voor wegconditieonderzoek – Researchverslag RV 46

Dit onderzoek vond plaats binnen een prenormatief project met subsidies van het Bureau voor Normalisatie (NBN), in partnerschap met het Institut Scientifique de Service Public (ISSeP).

In België en op Europees niveau ontbreken vooralsnog richtlijnen of normen voor het gebruik van radar in wegconditieonderzoek. De manier waarop gewerkt wordt, steunt uitsluitend op de ervaring van de gebruiker en is dus niet optimaal. Bovendien is het moeilijk voor de opdrachtgever om te oordelen over de kwaliteit van de uitvoering van radarmetingen en de interpretatie van de meetgegevens.

Deze prenormalisatiestudie had tot doel de methodieken voor het gebruik van grondradar te bepalen om, eventueel in combinatie met andere methoden zoals geotechnisch onderzoek (sonderingen, kernboringen, enz.) of deflectiemetingen (valgewichtdeflectiemeter of curviameter), een beter inzicht in de opbouw van een wegconstructie te verwerven. In deze context verscheen in 2016 de publicatie “Gebruik van grondradar voor wegconditieonderzoek – Methodieken” van het OCW (MN 91/16 [1]). Hiervan zijn een Nederlandse en een Franse versie op papier en elektronisch verkrijgbaar, en een Engelse elektronisch.

Het partnerschap met ISSeP heeft beide organisaties in staat gesteld hun ervaring te verrijken, meer bepaald wat radarmaterieel (hoogfrequentere antennes voor het OCW en laagfrequentere antennes voor ISSeP) en toepassingen (oppervlak voor het OCW, diepere voor ISSeP) betreft.

Tijdens dit onderzoek heeft het OCW zijn contacten met radargebruikers in België (UCL, UGent, AWV, SPW) versterkt. Ook zijn internationale contacten heeft het kunnen uitbreiden, door actief deel te nemen aan COST-actie TU1208 “Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar” en aan de vergaderingen van de Groupe Radar (Frans-Belgische groep van Franssprekende gebruikers).

De Engelse vertaling van MN 91/16 is bezorgd aan de partners in COST-actie TU1208, die onder meer tot doel heeft guidelines voor gebruik van grondradar op te stellen.

Dit verslag beschrijft de resultaten van vier jaar onderzoek (van 1 november 2013 tot 31 oktober 2017),
evenals de praktijkgevallen aan de hand waarvan de methodieken konden worden uitgeschreven en op een recyclingwerk worden toegepast.

Gelinkte Documenten