De wegmarkering – OCW-publicatie RV 1/72

|

Kerntaken (1)

>>

Bij de signalisatie, die van hoofdbelang is voor de wegveiligheid, spelen de markeringen een bijzondere rol daar zij de geleiding van de voertuigen vergemakkelijken en de verkeersstroom bevorderen, dit zowel uit het oogpunt van de snelheid als van het vlot verloop. Studies hebben inderdaad aangetoond dat het oog van een bestuurder veel meer oplettend is voor merktekens die op de grond van een rijweg zijn aangebracht dan voor signalen aan de zijkant; deze laatste bezitten het voordeel zichtbaar te blijven bij om het even welk weer, ook bij sneeuw of hevige regenval, en bij om het even welke verkeersdichtheid, wat niet het geval is voor grondmarkeringen die onzichtbaar worden wanneer de voertuigen te dicht op elkaar volgen.

Zo maken de in langsrichting op de weg aangebrachte strepen het mogelijk de verkeersstroom te kanaliseren waardoor het verkeer sneller en veiliger verloopt. De langs de zijkant en in langsrichting aangebrachte merktekens maken de zijdelingse begrenzing van de rijweg duidelijker en spelen een belangrijke rol bij de verbetering van de veiligheid; deze in langsrichting aangebrachte merktekens vormen ook waardevolle aanknopingspunten voor het rijden bij nacht en bij mist. De in dwarsrichting aangebrachte merktekens (oversteekplaatsen voor voetgangers, stopstrepen), de sergeantstrepen en de richtingspijlen vergemakkelijken tenslotte in sterke mate de verkeersreglementering op kruispunten.

In België dateren de eerste grondmarkeringen op de weg van vóór een dertigtal jaren. Deze techniek kent slechts sinds ongeveer 20 jaar een ernstige uitbreiding (ref 1). Tegenwoordig stelt men vast dat de grondmarkeringen veel meer voorkomen in Nederland en in de Duitse Bondsrepubliek dan in België, terwijl zij in Frankrijk minder gebruikt worden. In de tabel hieronder worden enkele vergelijkingen gegeven met Nederland (ref. 2).

Door de Staat aangekochte markeringsverven (x 103l)

  Staatswegennet 1960 1962 1967 1968

België
Nederland

11 400 km
4 000 km
150 130 400 1 000

 

Inzake wegmarkering heeft de Belgische markt een zakencijfer van om en bij de 40 miljoen frank waarvan ongeveer 50 % bestemd is voor de verwerking, dit uitsluitend voor werken uitgevoerd op Staatswegen, voornamelijk in de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en ook in de provincies Antwerpen, Brabant en Henegouwen. In de provincies Namen, Luxemburg en Limburg wordt het grootste gedeelte van de markeringswerken uitgevoerd door de Regies. In de gemeenten wordt het werk voornamelijk uitgevoerd door gemeentepersoneel.

De voor het markeren van wegen gebruikte technieken hebben een ontwikkeling ondergaan om beter het hoofd te kunnen bieden aan de steeds sterker wordende spanningen die zij ondergaan en tevens om in de mate van het mogelijke de verkeersonderbrekingen tijdens het markeren en het gevaar dat het personeel loopt bij de uitvoering te beperken. Men tracht dus meer en meer beroep te doen op produkten die een grotere slijtvastheid en een kortere droogtijd bezitten.

De thans aangewende procédés omvatten: verven, plastiekbestrijkingen, gelijmde plastiekvellen, tegels en elementen in getint beton. Zij worden in hoofdstuk II beschreven.

Prijs
-
digitale versie gratis downloadbaar na inschrijven
- papieren versie: 10,00 € (excl. 6 % btw)

Bestellen    
kenm.: RV01/72
e-mail: publication [at] brrc [dot] be

Gelinkte Documenten