Maatschappelijke duurzaamheid van asfaltverhardingen

De opwarming van de aarde wordt vooral veroorzaakt door een verhoogde concentratie aan broeikasgassen, waarin de CO2-uitstoot een erg belangrijke rol speelt. Onder meer naar aanleiding van het Kyotoprotocol proberen wegbeheerders, wegenbouwaannemers en materiaalproducenten de emissies te reduceren. De vervoersector is goed voor ongeveer 25 % van alle uitstoot van broeikasgassen, waarvan het grootste deel door het wegvervoer wordt veroorzaakt. Ook het energieverbruik wordt in de wegenbouwsector zorgvuldig gecontroleerd. Wegbeheerders en aannemers hebben belang bij het kwantificeren van de uitstoot van broeikasgassen en het energieverbruik.

Ook is er bij wegbeheerders een evolutie naar het meenemen van ecologische, economische en sociale effecten in het besluitvormingsproces voor het gunnen van opdrachten. De uitdaging is de juiste tools in de juiste situatie te gebruiken, om objectieve resultaten te bereiken.

Er is een breed scala aan softwaretools voorhanden om de maatschappelijke duurzaamheid (sustainability) van wegenwerken te beoordelen.

Een van de doelstellingen is te onderzoeken welke instrumenten adequaat en flexibel zijn bij het berekenen van een koolstofafdruk (carbon footprint). Ook levenscyclusbeoordeling (life cycle assessment) van de weg hangt hiermee nauw samen.

Er wordt actief geparticipeerd in de lopende PIARC werkgroep TC 4.2.3 Reducing the Life Cycle Carbon Footprint of Pavements.

Ook het lopende CEDR-project EDGAR (Evaluation and Decision Process for Greener Asphalt roads), waarin het gebruik van nieuwe technologieën en materialen voor bitumineuze toepassingen uit duurzaamheidsoogpunt wordt bestudeerd, past in deze context.

Contact: