Duurzame ontwikkeling en duurzaam aanbesteden in de wegenbouw – Nieuwe stappen en instrumenten

Vakgebieden (1)

>>

Artikel uit OCW Mededelingen 110

Nieuwe inzichten, verwachtingen en eisen maken dat duurzame ontwikkeling ook in de wegenbouw een belangrijk aandachtspunt is. Aanbestedende overheden nemen naast technische en economische ook steeds meer milieuen sociale criteria in alle fasen van hun opdrachten op.

Uitdaging daarbij is voor wegbeheerders om voor elk project de duurzaamste en kostenefficiëntste oplossing te kiezen, en voor aannemers, producenten en leveranciers om de duurzaamheid van hun producten of technieken aan te tonen.

Concreet rijzen de volgende vragen:

  • hoe de maatschappelijke duurzaamheid tijdens de volledige levensduur van een weg beoordelen?;
  • hoe de duurzaamheidscriteria in de openbare aanbesteding meenemen?

In verband hiermee heeft het OCW namens de Belgische wegenbranche meegewerkt aan het Europese normatieve document CWA 17089 Indicators for the sustainability assessment of roads en het Europese onderzoeksproject EDGAR. Voorts is onlangs in het OCW een werkgroep Green Public Procurement (GPP) opgericht.

In ditzelfde kader heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu recentelijk de Belgische databank voor milieuproductverklaringen (B-EPD) gelanceerd.

Op de volgende bladzijden gaan we uitgebreider in op de voornoemde onderwerpen.

Gelinkte Documenten