Niet-teerhoudend asfaltgranulaat

1. Karakterisering

Gebroken asfaltpuin afkomstig van het opbreken en/of affrezen van asfaltverhardingen die enkel een bitumineus bindmiddel bevatten en dus geen teer.
Qualiroutes 2012: Gravillons de granulats recyclés d’enrobés hydrocarbonés.
De samenstelling voldoet volgens NBN EN 13242 aan: RcNR, Rcug30-, Rb10-, Ra70, Rg2-, X1- en FL5-.

2. Milieuhygiënische kwaliteit

In de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) is bitumineus asfaltpuin opgenomen onder code 17 03 02: bitumineuze mengsels die geen koolteer bevatten (uit reeks 17: bouw- en sloopafval).
Door de afwezigheid van teer is de concentratie aan paks (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) laag en stelt het asfaltgranulaat geen problemen voor nuttige toepassing als secundaire grondstof.
Door de omhulling met een deel nieuw bitumen voor de toepassing in nieuw asfalt wordt bovendien de uitloging van eventuele verontreinigende stoffen verminderd.
Ten aanzien van de aanwezigheid van een organische stof als bindmiddel (bitumen) wordt asfaltgranulaat in het Vlaamse Gewest niet als een inerte stof beschouwd, in Wallonië echter wel.

3. Toepassingsmogelijkheden in de wegenbouw

Volgens de milieu- en bouwtechnische regelgeving in het Vlaamse Gewest is nuttige toepassing mogelijk als granulaat voor de wegenbouw.
Dit kan zowel door zogenoemde warme recycling (in nieuw asfalt) als door zogenoemde koude verwerking tot cementgebonden steenslagfundering (type IA of IIA; een ongebonden fundering is niet gewenst, wegens beperkte draagkracht).
Deze toepassing vereist geen gebruikerscertificaat.
Warme recycling in nieuw asfalt vereist wel een kwaliteitscontrole, om na te gaan of het asfaltgranulaat voldoet aan de eisen van de norm NBN EN 13308-8.

4. Milieutechnische kenmerken van de verschillende verwerkingstechnieken

Van zowel warme recycling in nieuw asfalt als cementgebonden verwerking wordt verwacht dat het nieuwe bindmiddel de uitloging van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen vermindert. Hiervoor zijn echter weinig wetenschappelijke onderzoeksresultaten bekend.
Warme recycling vraagt meer energie dan koude verwerking, omdat het asfaltgranulaat moet worden opgewarmd voor een goede reactivatie van het oude bitumen.

5. Economische aspecten

Ten opzichte van nieuw asfalt worden (optimistische) kostenbesparingen van 5 tot 30 % gerapporteerd, bij ver-vangingspercentages asfaltgranulaat van 10 tot 50 %. Hoe hoger het percentage gerecycled asfaltgranulaat – en hoe duurder de aankoop van nieuw bitumen -, hoe groter de besparing op materiaalkosten. Daarentegen stijgen de overige productiekosten door de vereiste aanpassingen van de asfaltmenginstallatie en het lagere rendement ervan.
Koude verwerking van asfaltgranulaat in een cementgebonden wegfundering is qua kostprijs vergelijkbaar met andere cementgebonden granulaatmengsels voor funderingen.

6. Ervaringen in België

In België bestaat ruime ervaring met de toepassing van AG in nieuw asfalt.
Van het bijna één miljoen ton asfaltgranulaat dat jaarlijks wordt geproduceerd en door COPRO wordt gecertificeerd, vindt ongeveer 870 000 t toepassing in de productie van nieuw asfalt (cf. COPRO-reglement TRA 13).
De verwerking tot gebonden funderingsmengsels is eveneens voldoende bekend en in de praktijk gerealiseerd. Uit onderzoek blijkt dat deze mengsels zich goed gedragen en zeker vergelijkbaar zijn met de conventionele bouwwijzen voor funderingen.
Een typisch voorbeeld is de verwerking van de opgebroken asfaltverharding van de Antwerpse Ring (R0) in de nieuwe cementgebonden fundering voor dezelfde weg, in de jaren 2004 en 2005.

7. Conclusies en aandachtspunten

De grote hoeveelheden asfaltgranulaat die jaarlijks bij de renovatie van asfaltwegverhardingen vrijkomen, zetten aan tot nuttige toepassing van dit asfaltgranulaat, bij voorkeur in nieuw asfalt. Deze praktijk heeft veel succes, mede dankzij de kostenbesparing op de grondstof bitumen.
Als alternatief voor warme recycling in nieuw asfalt is er (voor asfaltgranulaat met een verouderd of onzuiver bindmiddel) nog de mogelijkheid tot koude verwerking in een cementgebonden steenslagmengsel voor wegfunderingen. Hoewel technisch OK, is deze oplossing economisch minder voordelig dan warme recycling.

Contact: