Teerhoudend asfaltgranulaat

1. Karakterisatie

Gebroken asfaltpuin, afkomstig van het opbreken en/of affrezen van asfaltverhardingen die een teerhoudend bindmiddel bevatten.
Qualiroutes 2012: Gravillons de granulats recyclés d’enrobés hydrocarbonés.
De samenstelling voldoet volgens NBN EN 13242 aan: RcNR, Rcug30-, Rb10-, Ra70, Rg2-, X1- en FL5-.

2. Milieuhygiënische kwaliteit

In de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) is teerhoudend asfaltpuin opgenomen onder code 17 03 01* “bitumineuze mengsels die koolteer bevatten” (uit reeks 17 - “bouw- en sloopafval”).
Door de aanwezigheid van kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen in het teerhoudende bindmiddel wordt dit puin als een gevaarlijke afvalstof beschouwd.
Dit bemoeilijkt nuttige toepassing als secundaire grondstof.  Dit kan enkel onder strikte voorwaarden.

3. Toepassingsmogelijkheden in de wegenbouw

Volgens de regelgeving (milieuhygiënisch en bouwtechnisch) in het Vlaamse Gewest is nuttige toepassing mogelijk als granulaat voor de wegenbouw, onder welbepaalde strikte voorwaarden.
Koud hergebruik als asfaltgranulaatcement in funderingen beoogt een milieutechnische verwerking van teerhoudend asfaltgranulaat, volgens het VLAREMA. Voor deze toepassing is een gebruikerscertificaat van OVAM vereist.

4. Milieutechnische kenmerken van de verschillende verwerkingstechnieken

In verband met uitloging is ongebonden toepassing van teerhoudend asfaltpuin minder aangewezen dan de gebonden vorm. In dit laatste geval wordt van het bindmiddel verwacht dat het de uitloging van bijvoorbeeld paks of uit teerhoudend asfalt zou verminderen. Hiervoor zijn echter weinig wetenschappelijke onderzoeksresultaten bekend.

5. Economische aspecten

Koude verwerking van teerhoudend asfaltgranulaat in een cementgebonden fundering voor wegenbouw is qua kostprijs vergelijkbaar met toepassing van andere cementgebonden granulaatmengsels in funderingen.
Het is wel een alternatief dat veel goedkoper is dan storten of verbranden in een installatie voor gevaarlijke afvalstoffen, waarbij de milieuheffingen alleen al tot ongeveer 100 €/t kunnen oplopen.

6. Ervaringen in België

In België hebben we nog niet zoveel ervaring met toepassing van (teerhoudend) AG in gebonden funderingsmengsels. Uit onderzoekingen in onze buurlanden blijkt evenwel dat deze mengsels zich goed gedragen en zeker vergelijkbaar zijn met de conventionele bouwwijzen voor funderingen. Op basis van metingen van onder andere de langs- en de dwarsvlakheid en de doorbuigingen, gemeten met een Benkelmanbalk, kunnen geen verschillen tussen de variante bouwwijzen (met cement of bitumenemulsie of met beide samen als bindmiddel) worden aangetoond.

7. Conclusies en aandachtspunten

Door zijn bijzondere samenstelling wordt teerhoudend asfaltpuin als een gevaarlijke afvalstof beschouwd, wat bijzondere manieren vereist om ermee om te gaan.
Koude verwerking als cementgebonden granulaat is een technisch verantwoorde oplossing, maar houdt het teerhoudende materiaal in de bouwkringloop.
Thermische verwerking of verbranding vernietigt het teerhoudende bindmiddel voorgoed en verwijdert het definitief uit de bouwkringloop. De kostprijs van deze oplossing is echter aanzienlijk hoger, onder andere door de hoge (ontradende) milieuheffingen.

8. Referentiedocument

“Teerhoudend asfaltgranulaat”

 

Gelinkte Documenten 
Contact: