Databank secundaire materialen

Nuttige toepassing van afvalstoffen is niet nieuw in de wegenbouw. Sinds de jaren 1970 blijkt er echter toenemende belangstelling te zijn voor recycling van industriële bijproducten en sloopmaterialen. Voor deze trend zijn in chronologische volgorde de volgende redenen aan te geven:

  • toenemend aanbod van steenachtige afvalstoffen en bijproducten uit de industrie;
  • beperking van de stortmogelijkheden en verhoging van de stortkosten;
  • ecologische druk om de milieuaspecten mee te nemen in het afvalbeheer;
  • beleid van duurzame ontwikkeling, waarbij de natuurlijke hulpbronnen beter worden gebruikt;
  • geleidelijke opname van deze materialen in de bestekken.

De bouwsector, meer bepaald de wegenbouwbranche, is a priori een aantrekkelijke afzetmarkt voor industriële bijproducten. Materialen worden daar in grote hoeveelheden verwerkt en de meeste toepassingen – in een ophoging, een fundering of een verharding – waarvoor de genoemde producten in aanmerking komen, blijven aan het oog onttrokken.

Op het eerste gezicht is dit verleidelijk, maar er zijn ook randvoorwaarden:

  • kwantitatief: recycling is maar mogelijk als de beschikbare voorraden of stromen toereikend en, voor zover mogelijk, homogeen zijn;
  • kwalitatief: de conformiteit van de gerealiseerde constructies moet worden gewaarborgd, wat de mogelijkheden voor bijproducten soms beperkt tot minder hoogwaardige toepassingen (parkings, wegen met weinig verkeer);
  • milieutechnisch: er moet rekening worden gehouden met de effecten van toepassing van industriële bijproducten (grondwater- en bodembescherming).

Daarom moet alles over deze industriële bijproducten en/of sloopmaterialen bekend zijn voordat zij in wegen worden toegepast. Dit vergt grondig onderzoek in het laboratorium en experimenten op bouwplaatsen, om voor elke beoogde toepassing gepaste eisen vast te leggen. Deze eisen hebben dan betrekking op de mechanische kenmerken (prestaties, duurzaamheid, enz.), de chemische kenmerken (mogelijke verontreiniging) en de omstandigheden waarin de toepassing plaatsvindt.

De materialen zijn:

Contact: