Nuttige toepassing van gerecyclede en secundaire materialen

Om bij te dragen tot duurzame wegenbouw, helpt het om spaarzaam om te springen met grondstoffen en energie. Als alternatief voor het verbruiken van primaire grondstoffen – die meestal niet hernieuwbaar en dus eindig qua voorraad of beschikbaarheid zijn –, kunnen zogenoemde secundaire grondstoffen worden ingezet. Het gaat hierbij om materialen die al eerder in een infrastructuurwerk of in een industrieel proces of product zijn gebruikt en die op het einde van hun levensduur als een afvalstof worden beschouwd.

Vooral steenachtige afvalstoffen – bijvoorbeeld slooppuin van gebouwen en wegen, of diverse soorten slakken van de ijzer- en staalindustrie – kunnen een interessante opwaardering krijgen door ze nuttig toe te passen als bijvoorbeeld granulaat in de wegenbouw. Ze komen dan in de plaats van nieuw gedolven natuurlijke grondstoffen zoals kalksteen, grind of zand. Behalve als granulaat kunnen sommige materialen / afvalstoffen ook in een / als bindmiddel of toeslagstof of afgewerkt product worden gerecycled. Dit geldt bijvoorbeeld voor vliegas van poedersteenkool, of voor plastics of rubberafval.

Een toepassing van afvalstoffen als secundaire grondstof in de wegenbouw mag niet louter een alternatieve manier van afvalbehandeling zijn: de weg is geen vuilnisbak of stort. Daarom moeten deze alternatieve materialen voldoen aan strenge eisen, zowel wat de milieuwetgeving betreft als op het vlak van bouwtechnische kwaliteit.

Roestvaststaalslak als secundaire grondstof
Betonpuin van wegenopbraak

Het OCW heeft onderzoek van deze alternatieve materialen al vele jaren op zijn programma staan.

Omdat deze secundaire of gerecyclede materialen vaak bijzondere kenmerken hebben, waarbij ze anders reageren dan de bekende traditionele materialen, zijn ze een interessant thema voor onderzoek. Dit kan dan aanleiding geven tot bijzondere aanbevelingen hoe met deze materialen om te gaan, of tot bijzondere beproevingsmethoden of -apparatuur.

Duurzame ontwikkeling is ook in de asfaltsector een actueel begrip. Dit bewustzijn uit zich in een steeds toenemende belangstelling voor zowel hergebruik van asfaltgranulaat (AG) als nuttige toepassing van secundaire grondstoffen uit andere industriële sectoren. Hierbij is niet alleen een economisch voordeel voor de asfaltproducent van erg groot belang, doch wordt eveneens ingespeeld op een groeiend bewustzijn om op een milieuvriendelijke wijze om te gaan met beschikbare materialen.

Het OCW besteedt dan ook zeer veel aandacht aan dit actuele thema. Het onderzoek dat het in verband met recycling uitvoert, situeert zich op twee verschillende niveaus, namelijk dat van de materialen en dat van het asfaltmengsel. Bij het materiaalonderzoek (bv. asfaltgranulaat (AG) of secundaire materialen) gaat de aandacht naar de evaluatie van zowel milieuhygiënische als bouwtechnische kenmerken. Illustratief in deze context zijn het onderzoek naar de extractie en terugwinning van polymeergemodificeerde bindmiddelen, de detectie van verontreinigende stoffen zoals teer in aan te wenden AG, en de bepaling van de geschiktheid van slakken als aggregaat in asfaltmengsels. Op het niveau van het asfaltmengsel wordt gefocust op het bijstellen van het volumetrische mengselontwerp met PradoWin (zie Bestanddelen en mengselontwerp), de impact van hergebruik op de prestaties van bitumineuze mengsels met hergebruikt asfalt aan de hand van prestatiegerichte proeven (zie Ontwikkeling van bitumen- en asfaltproeven), en het optimaliseren van productietechnieken voor hergebruik.

Contact: