N37/96 - Kwaliteisbeleid in de wegenbouw

|

Kerntaken (2)

>>

De grondbeginselen van kwaliteitszorg in de bouwnijverheid zijn niet verschillend van die voor andere bedrijfstakken, maar de interpretatie moet wel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden waarin de werken worden uitgevoerd. Wegenwerken gebeuren niet ingesloten, vaste werkplaatsen en ieder project verschilt van de andere door de bijzondere plaatselijke omstandigheden: aard van de grond, aard van de werken (grondwerken, rioleringen, fundering, slijtlagen, uitrusting van de weg zoals wegbebakening, verlichting, onderhoudswerken,enz.).

Kwaliteitszorg wordt in Europa een zeer verspreid beleidsinstrument. Wanneer de toepassing ervan ook in de wegenbouw zal zijn ingevoerd, zal het belangrijkste verschil tussen deze nieuwe situatie en de huidige op de meeste bouwwerken zijn dat het werk zelf, de controles en de proeven formeier zullen worden uitgevoerd volgens geschreven procedures en richtlijnen. Audits zullen de aannemer ervan verzekeren dat zijn richtlijnen door de uitvoerders werden opgevolgd. Inspectieverslagen zullen bevestigen dat ieder onderdeel van het werk goed werd afgewerkt, en deze documenten zullen een dossier vormen waarmee de aannemer aan de klant kan aantonen dat hij het werk heeft uitgevoerd zoals overeengekomen.

Contractueel zullen de aannemers blijven werken in overeenstemming met het contract en met de bestekken, d.i. tot voldoening van de opdrachtgever. Kwaliteitszorg zal zowel de opdrachtgever als de aannemer vertrouwen geven dat, door eigen regelgeving, het werk is uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften. De controle op de gebruikte materialen en de uitvoering zal dus meer door de aannemer zelf worden verricht, zodat de kans op nietvoldoen aan de eisen zo klein mogelijk wordt gehouden. De aannemer zal het bewijs leveren dat hij volgens de regels heeft gewerkt. Een organisatiestructuur van het bedrijf opbouwen die deze manier van werken mogelijk maakt, dat is het doel van het invoeren van een kwaliteitssysteem in de onderneming. Daarbij zal het bedrijf ook kunnen genieten van de voordelen van IKZ (integrale kwaliteitszorg) indien het bereid is een stap verder te zetten dan wat strikt noodzakelijk is om een ISO 9002- of ISO 9001-certificaat te behalen. Door zijn ingebouwd systeem van permanente verbetering, steunend op registratie van de interne en externe kwaliteitsgegevens, kan een bedrijf voornamelijk de kosten van niet-kwaliteit beperken. Aangezien deze van de orde van grootte van de winstmarge kunnen zijn loont het op dit op dit ogenblik zeker de moeite waar dit na te streven.

Het doel van deze handleiding is de aannemers te helpen bij het opzetten van een kwaliteitssysteem dat aan de gestelde eisen voldoet en ook als beleidsinstrument (in feite als een nieuwe manier van denken) in hun onderneming kan worden gebruikt. Het steunt op de normen van de familie NBN EN ISO 9000 of kortweg ISO 9000-reeks. Men vertrekt liefst van het principe dat de beste manier om kwaliteitszorg te benaderen steunt op de in het bedrijf reeds bestaande praktijkrichtlijnen voor beleid en techniek. Deze moeten slechts worden aangevulden aangepast waar nodig om te komen tot de documentatie en de procedures die door de normen worden geëist. Een begeleiding van de onderneming door een bekwame consulent, die noodzakelijkerwijs over ervaring in de bouw moet beschikken, is in de meeste gevallen aan te bevelen. De VCB heeft op dit gebied de laatste jaren baanbrekend werk verricht. Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouwen de BFAW werken mee aan deze projecten.

Het is niet mogelijk een algemeen geldig kwaliteitshandboek op te stellen, dat altijd bruikbaar zou zijn. Per sector kunnen wel voorbeelden van teksten voor een dergelijk handboek worden opgesteld, maar ieder bedrijf is verschillend, ook voor de kwaliteitszorg. Indien deze handleiding tot een bepaalde eenvormigheid van de kwaliteitshandboeken van de wegenbouwers leidt is het doel van dit werk bereikt en zal het resultaat in vele opzichten voordelig zijn voor iedereen.

In de tekst van deze handleiding zijn de passages van normen, die letterlijk zijn overgenomen, cursief gedrukt. Voorbeelden van of suggesties voor mogelijke teksten voor kwaliteitshandboeken worden vet gedrukt. Een schematisch model van een kwaliteitshandboek is ook als bijlage beschikbaar.

 

 

Prijs
-
digitale versie gratis downloadbaar na inschrijven
- papieren versie: 25,00 € (excl. 6 % btw)

Bestellen     
kenm.: N37/96
e-mail: publication [at] brrc [dot] be

Gelinkte Documenten